Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:564 (2018-2019)
Innlevert: 10.12.2018
Sendt: 11.12.2018
Besvart: 14.12.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): I forbindelse med den offentlige diskusjonen om kutt i tilskuddet til stiftelsen Human Rights Service (HRS), har det fremkommet påstander gjennom media at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som relevant fagdirektorat, har anbefalt et slikt kutt.
Kan statsråden, ikke minst for å bidra til en opplyst debatt i offentligheten, bekrefte eller avkrefte om den faglige tilrådningen fra IMDi var å redusere tilskuddet til HRS i statsbudsjettet for 2019?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Human Rights Service (HRS) er en av 16 organisasjoner som har mottatt tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet gjennom flere år. De nasjonale ressursmiljøene har en viktig rolle i å følge innvandrings- og integreringsfeltet. De skal bidra til å gi bedre kunnskap om integrering i befolkningen, inkludert kunnskap om muligheter og utfordringer ved integreringsprosessen. Videre skal tilskuddet bidra til mer tillit i det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres og større deltakelse og representasjon blant innvandrere og barna deres på ulike samfunnsarenaer. Organisasjonene skal samle og formidle kunnskap og kompetanse på grunnlag av erfaring og kontakt med ulike innvandrermiljøer.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomførte i 2016 en gjennomgang av tilskuddsordningen til nasjonale ressursmiljøer. I denne fremgår det at IMDi mente at HRS de senere årene har hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. Denne retorikken mot enkelte minoritetsgrupper i samfunnet kan også bidra til at disse blir mer lukket, og dermed bidra til å hemme deres deltakelse i samfunnet. IMDi mente videre at HRS sitt samlede virke derfor kunne bidra til å skape mindre tillit og mindre deltakelse hos innvandrerbefolkningen. IMDi stilte også spørsmål ved om HRS har solid forankring i noe innvandrermiljø, slik det beskrives i formålet. På bakgrunn av dette anbefalte IMDi i 2016 at HRS skulle tas ut av tilskuddsordningen.
HRS ble ikke tatt ut av tilskuddsordningen, og organisasjonen mottok tilskudd som nasjonalt ressursmiljø på 1 835 000 kroner i 2017 og 1 835 000 kroner i 2018. Fra 2017 ble formålet med tilskuddsordningen utvidet til å omfatte tiltak som gir samfunnet kunnskap om ulike sider av integreringsprosessen og utfordringer med denne.
I budsjettforslaget for 2019, foreslo departementet å justere tilskuddet til organisasjonen noe ned, fordi andre integreringstiltak ble prioritert.
I Prop. 21 S (2017-2018) (forslag til nysaldering) foreslo regjeringen å bevilge ytterligere 0,5 mill. kroner til organisasjonen, for å sikre at HRS opprettholder samme bevilgningsnivå i 2019 som i 2018. Midlene vil bli utbetalt i 2018. Den resterende støtten for 2019 vil bli utbetalt på vanlig måte i starten av 2019. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for innvandringspolitikken. Vår vurdering er at det er mer naturlig at HRS fremover får støtte over deres budsjett. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 vil regjeringen derfor foreslå at tilskuddet til HRS overføres til Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.