Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:582 (2018-2019)
Innlevert: 13.12.2018
Sendt: 14.12.2018
Besvart: 20.12.2018 av helseminister Bent Høie

Bengt Rune Strifeldt (FrP)

Spørsmål

Bengt Rune Strifeldt (FrP): Vil helseministeren følge opp svaret han ga tidligere for å sørge for at pasienten kan ivaretas på en verdig måte?

Begrunnelse

Dette for å sikre at pasientoverføring mellom ambulanser på Skaidi kan opphøre, når de sendes fra eksempelvis Alta og Kautokeino til Hammerfest på sykehus.
Styret i Finnmarkssykehuset HF har i sitt styremøte 12. og 13. desember 2018 en sak om «Framskutt ambulanseenhet på Skaidi», med følgende forslag til vedtak:

«Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til å gjennomføre et pilotprosjekt med en framskutt ambulanseenhet på Skaidi i perioden 1. mars 2019 - 1. mars 2020. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering med de involverte kommuner første gang etter seks måneder og etter endt prosjektperiode»
Jeg reagerer spesielt på to kritikkverdige deler av forslaget/styresaken:

•At Alta kommune, hvis innbyggere blir mest berørt, ikke en gang er hørt i saken. Kommunen ble ifølge styresaken innkalt på kort varsel, men kunne ikke stille på så kort varsel.
•Oppdraget Helseministeren ga Helse Nord som følge av mitt tidligere spørsmål om å utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte, er ikke en gang nevnt med et ord i saken.

Dette oppleves i stor grad som et uverdig overgrep mot pasienter i Altaregionen og en ren overkjøring av pasienter som kan være i en livskritisk situasjon, som jeg reagerer kraftig på.
Jeg mener det er helt feil å «spare» penger på bekostning av pasientvelferd. Man måler ikke antall dødsfall i ambulanse, fordi dette gjøres når pasienten er ankommet sykehus. Man kan heller ikke måle tap av livskvalitet som følge av denne uverdige behandlingen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ambulansetjenesten er viktig for befolkningens trygghet, ikke minst i grisgrendte strøk, og det er bra at representant Strifeldt tar opp disse spørsmålene.

Innledningsvis gjør jeg oppmerksom på at saken om framskutt ambulanseenhet på Skaidi handler om tiltak som er tenkt som en styrking av beredskapen i denne delen av Vest-Finnmark. Saken om møtekjøring med ambulansebytte handler om å utrede en alternativ løsning for møtekjøring som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte. Dette er to forskjellige saker som Helse Nord behandler/utreder.

Representant Strifeldt viser til styresak 85/2018 Framskutt ambulanseenhet på Skaidi. Styresaken skulle etter planen behandles på Finnmarkssykehuset HFs styremøte i desember. Av saksframlegget framgår det at risikovurderingene vedrørende pilotprosjektet ikke var godt nok forankret og diskutert med berørte kommuner.

Som Strifeldt trolig er kjent med, ble styresaken trukket. Jeg vil understreke nødvendigheten av god samhandling mellom helseforetak og kommuner i spørsmål som handler om akuttmedisinske tjenester. Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Finnmarkssykehuset allerede har tatt kontakt med Alta kommune for å drøfte saken.

Jeg legger for øvrig til grunn at Finnmarkssykehuset opprettholder tidsplanen for oppstart av økt ambulanseberedskap i denne delen av Vest-Finnmark, uavhengig av utsettelsen av nevnte styresak.

Strifeldt spør videre om jeg vil følge opp svaret jeg tidligere har gitt om pasientoverføring mellom ambulanser på Skaidi. Jeg ga Helse Nord RHF i oppdragsdokument 2018, tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017-2018) følgende oppdrag: Utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte. Dette for at pasienten skal bli liggende i ro i samme bil under hele transporten.

Det framgår i nevnte oppdragsdokument at Helse Nord skal rapportere på oppdraget i årlig melding for 2018. Helse Nord RHF opplyser at alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse er under utredning.

Avslutningsvis viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 1907 om pasientoverføring mellom ambulanser på Skaidi. I svaret mitt framgår det at møtekjøring og bytte av ambulanser er hovedregel dersom pasientens tilstand tillater dette. Det framgår videre at bytte av ambulanser ikke skal forekomme ved akuttoppdrag, oppdrag som innbefatter psykiatriske pasienter og terminale pasienter.