Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:650 (2018-2019)
Innlevert: 19.12.2018
Sendt: 20.12.2018
Besvart: 03.01.2019 av helseminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Kan statsråden oversende Stortinget de spørsmål han har stilt embetsverket om mulige endringer i abortloven, og alle vurderinger han har mottatt som er utarbeidet av embetsverket i tilknytning til dette?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar av på mitt spørsmål av 22.11.2018 om helseministeren kunne bekrefte at embetsverket ikke hadde vært involvert i potensielle avklaringer/endringer knyttet til mulige endringer i abortloven, og, hvis så var skjedd, rede ut for hva som var etterspurt, fra hvem, og på hvilket tidspunkt.
Svaret ble levert 29.11.2018, der statsråd Bent Høie bekreftet at embetsverket hadde blitt benyttet til det både statsministeren og han selv fremholdt var partipolitiske sonderinger. Han besvarte at han «på vanlig måte hadde benyttet den juridiske kompetansen i departementet til juridisk hjelp rundt spørsmålet om eventuelle endringer i abortloven.»
Han hadde bedt embetsverket om en «foreløpig vurdering av hva som kreves for å foreslå et forbud mot fosterreduksjon» og «om en vurdering knyttet til å fjerne det elementet i abortlovens § 2 tredje ledd som noen opplever som diskriminerende».
Statsråden svarte at han «fikk bekreftet at det vil kreve lovendring å endre dagens fortolkning av abortloven. Dette gjelder både om retten til fosterreduksjon og om at visse tilstander hos fosteret er et selvstendig grunnlag for å innvilge abort, blant annet Downs syndrom».
Dette er for øvrig undertegnede kjent med skal være det samme svaret han mottok om samme spørsmål i 2016, da forbudt mot fosterreduksjon første gang ble fremmet av Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.
Statsråden skriver i sitt svar 29.11.18 at «utkast til det faglige innholdet i disse svarene har på vanlig måte blitt utarbeidet av embetsverket, mens det politiske knyttet til partidiskusjonene er utarbeidet av politisk ledelse».
Vi er kjent med gjennom media at både NRK og VG skal ha spurt statsråden om han kan dele vurderingene som er foretatt av embetsverket, men dette har blitt avslått. Hvis disse avklaringer er nødvendige for vurderinger av hvordan en lov kan endres, er det viktig for landets lovgivene forsamling får innsyn i avklaringene som er forelagt statsråden.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen har ikke et arbeid på gang for å endre dagens abortlov. Den politiske diskusjonen som går mellom partiene på dette området må partiene svare på, slik som også er vanlig i forbindelse med partienes programarbeid.
Høyre har ingen ferdige løsninger, men vi har åpnet opp for å forhandle om dette temaet under noen klare premisser. Forhandlingene vil foregå mellom fire partier.
Spørsmål knyttet til en eventuelt ny regjeringsplattform kan regjeringen svare på når denne er ferdig, og den er grunnlaget for regjeringens politikk.
Dersom KrF får gjennomslag i regjeringsforhandlinger, vil det måtte igangsettes et lovarbeid på vanlig måte. Eventuelle forslag vil bli sendt på alminnelig høring og Stortinget vil få god anledning til å debattere saken.
Jeg finner ikke grunn til å oversende de aktuelle vurderingene fra embetsverket, slik representanten ber om. Begjæringer fra media om innsyn i vurderingene er avslått med hjemmel i offentlighetsloven § 14 første ledd. Etter offentlighetsloven § 14 første ledd kan et offentlig organ gjøre unntak fra innsyn for dokument som organet har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.
For departementet er det viktig å ha gode interne prosesser hvor alle sider av en sak blir belyst. Dette sikres slik vi ser det, blant annet ved at interne dokumenter blir unntatt fra innsyn. Dersom det gis innsyn i interne dokumenter, vil det være en fare for at en sak ikke blir drøftet i sin fulle bredde. Det vil kunne føre til at f.eks. bare de synspunkter som støtter opp om en konklusjon blir fremhevet, noe som vil kunne være svært uheldig. Departementet mener derfor at det både av hensyn til denne saken, og av hensyn til saksbehandlingen av fremtidige saker, er nødvendig å være tilbakeholdne med å gi innsyn i interne notater.
Departementet har vurdert merinnsyn, men kommet til at behovet for å unnta dokumentet fra innsyn veier tyngre enn offentlighetens interesse av å få innsyn.
Hvis Arbeiderpartiet eller andre partier på Stortinget fremmer representantforslag om endringer i abortloven og i den forbindelse ønsker lovteknisk bistand fra departementet vil de få dette på vanlig måte.