Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:701 (2018-2019)
Innlevert: 09.01.2019
Sendt: 10.01.2019
Besvart: 14.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): Hvilke råd har Justis- og beredskapsdepartementet fått av Politidirektoratet (POD) i tilknytning til statsbudsjettarbeidet vedrørende strukturen på bachelorutdanningen ved Politihøgskolen?

Begrunnelse

I november 2018 mottok JD et dokument fra POD vedrørende politiets fremtidige kapasitets- og kompetansebehov. Dokumentet er skrevet på oppdrag fra departementet i tilknytning til arbeidet med statsbudsjettet 2019. Under «Tilrådning» på side 2. går det fram:

«I oppdraget skal det tas utgangspunkt i at PHS’ status som akkreditert høgskole skal videreføres. POD har opplyst at det vil være krevende å opprettholde dagens struktur på PHS med fire studiesteder (tre bacheloravdelinger)...,jf. bl.a. brev av 29. mai 2018 og 22. juni 2018. I nevnte brev anbefaler POD å avvikle bacheloravdelingen ved PHS Stavern.»

I oppdragsbeskrivelsen fra departementet går det fram at POD skal:

«gi en samlet redegjørelse for alle øvings- og opplæringsaktiviteter som pågår i dag, samt en vurdering av om aktivitetene er hensiktsmessig organisert og/ eller geografisk plassert».

Svaret fra POD til JD er, i følge postjournalen, datert 28. mai og 22. juni, 2018 med tittel «Vurdering av bacheloropptak på PHS i 2019».
Larvik kommune har bedt om innsyn i de anbefalingene som er gitt fra POD, men henvendelsen er avslått med henvisning til § 22 i Offentleglova, «Unntak i visse budsjettsaker».
Det er forståelig at JD, under budsjettprosessen, ønsker å holde PODs budsjettall og andre finansielle vurderinger for seg selv. Imidlertid er det av stor offentlig interesse å bli kjent med direktoratets politifaglige vurderinger når det gjelder selve utdanningsstrukturen og ikke minst lokaliseringen av utdanningsstedene. Det vil i dette tilfellet antas å være gjort vurderinger i POD som også vil være gyldige uavhengig av de tallmessige kalkulasjoner som er foretatt, og jeg kan vanskelig se at det er tungtveiende grunner for å avslå innsyn i slike synspunkter.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Som følge av kapasitetsbegrensninger og lovpålagte krav som følger med høgskole-akkrediteringen, vil større endringer i studieopptaket ved Politihøgskolen ha konsekvenser for strukturen ved Politihøgskolen. Da opptaket ble redusert fra 720 til 550 studieplasser i 2018 ble tiltaket derfor gjennomført ved å avvikle bachelorutdanningen ved Kongsvinger. Dette var i tråd med Politidirektoratets anbefaling. Politidirektoratet har videre argumentert for at en eventuell ytterligere reduksjon i opptaket bør gjennomføres ved å avvikle bacheloravdelingen i Stavern. Dette henger sammen med at bacheloravdelingene i Kongsvinger og Stavern ble opprettet som midlertidige tiltak i hhv. 2009 og 2010 for å kunne øke antallet studieplasser. Siden opptaket er videreført med 550 studieplasser i 2019 er ikke anbefalingen behandlet nærmere i Justis- og beredskapsdepartementet. Når det gjelder dokumentene det vises til vil jeg gjøre oppmerksom på at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har behandlet innsynsbegjæringer i disse konkrete sakene. Departementet er heller ikke kjent med klage på Politidirektoratets vedtak knyttet til innsynsbegjæringer. Jeg finner derfor ikke grunnlag for å gå inn i de vurderinger som er gjort.