Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:717 (2018-2019)
Innlevert: 11.01.2019
Sendt: 11.01.2019
Besvart: 18.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilken utredning ligger til grunn for denne omorganiseringen og utflyttingen, og hvorfor involveres ikke Stortinget i beslutningen, f.eks. i den varslede stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk som ventes ila våren?

Begrunnelse

All klagebehandling, som til nå har vært delt mellom flere etater, skal samles hos Forbrukertilsynet, mens Forbrukerrådet blir rendyrket som interesseorganisasjon. Ansatte i Oslo flyttes til Skien.

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda C. Hofstad Helleland: Det er viktig for regjeringen å videreutvikle offentlig forvaltning for å sikre at den er effektiv, resultatorientert og moderne. For å få et mer slagkraftig forbrukerapparat med tydeligere rollefordeling, har regjeringen besluttet å samle behandlingen av forbrukerklager i Forbrukertilsynet, og å rendyrke Forbrukerrådet som forbrukernes interesseorganisasjon. Som ledd i denne omorganiseringen overtar Forbrukertilsynet Forbrukerrådets nåværende kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. Tilsynsvirksomheten flyttes fra Oslo til Grenlandsområdet.

I dag har Forbrukerrådet en uheldig dobbeltrolle: På den ene siden driver rådet påvirkningsarbeid for å ivareta forbrukernes interesser. På den annen side skal de tilby nøytral mekling i klagesaker mellom forbruker og næringsdrivende. Dobbeltrollen kan svekke Forbrukerrådets legitimitet. Ved å rendyrke rollen som interesseorganisasjon, vil Forbrukerrådet stå sterkere i arbeidet med å kjempe for forbrukernes rettigheter. Omorganiseringen bidrar også til økt samordning og mindre dobbeltarbeid i behandlingen av forbrukerklager.

Spørsmålet om omorganisering av forbrukerapparatet har vært utredet flere ganger. I NOU 2010: 11 Nemndsbehandling av forbrukertvister ble klagetilbudet for forbrukerklager utredet av et utvalg med representanter blant annet fra Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet (daværende Forbrukerombudet). Et enstemmig utvalg anbefalte at klagesaksbehandlingen i Forbrukerrådet ble skilt ut og plassert i Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget. Begrunnelsen var at dagens oppgavefordeling innebærer en unødvendig dobbeltbehandling ved at både Forbrukerrådet og sekretariatet behandler samme sak i to omganger. Det ble også pekt på at det var problematisk for Forbrukerrådet å kombinere rollen som intersseorganisasjon for forbrukere og saksforberedende organ for Forbrukerklageutvalget.

Hensiktsmessigheten av dagens organisering er også vurdert av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). I rapporten 2015:4 Gjennomgangen av det statlige forbrukerapparatet konkluderte Difi med at virksomhetene på forbrukerområdet oppnår gode resultater hver for seg, men at forbrukerapparatet samlet sett fremstår som fragmentert og lite kostnadseffektivt. Videre vurderte Difi at kombinasjonen av interessepolitiske og forvaltningsmessige oppgaver var uryddig, og svekket Forbrukerrådets legitimitet. På denne bakgrunn anbefalte Difi å skille interesseorganrollen fra ansvaret for klagebehandlingen og at forvaltningsoppgavene på forbrukerfeltet ble samlet i et felles organ under BLD.

Rapporten ble sendt på høring i juni 2015. Difis anbefaling om å skille Forbrukerrådets forvaltningsmessige virksomhet fra den interessepolitiske virksomheten fikk støtte fra et flertall av høringsinstansene. I tillegg til Forbrukertilsynet og Norges automobilforbund (NAF), var en rekke forvaltningsorganer, departementer og bransjeorganisasjoner positive til et skille. Flere høringsinstanser var også enige med Difi i at myndighets- og forvaltningsoppgavene bør samles i et felles organ under BLD.

Beslutningen om flytting av Forbrukertilsynet til Grenlandsområdet er tatt på bakgrunn av regjeringens ønske om å legge til rette for vekst og utvikling i hele landet og viktigheten av en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Saken vil bli omtalt i stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken og i relevante budsjettproposisjoner fremover.