Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:852 (2018-2019)
Innlevert: 30.01.2019
Sendt: 31.01.2019
Besvart: 08.02.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Design Region Bergen står nå i fare for å bli lagt ned på grunn av manglende økonomisk støtte. I løpet av de siste 10 årene har de bidratt til etablering av Design Thinking, et unikt tverrfaglig utdanningstilbud mellom NHH, UiB, HVL og NTNU. De har årlig arrangert Bergen Design Festival, har et bredt geografisk nedslagsfelt og har utviklet design innen industri, helse, bygg og byutvikling og utdanning.
Vil ministeren ta grep for at noe av de 65 mill. til DOGA kan bli fordelt til regionale design miljø?

Begrunnelse

Design Region Bergen har vært pådriver og fasilitator for etablering av Norges første og eneste tverrfaglige studium i Design Thinking. Det har vært innovativt i seg selv å få fire utdanningsinstitusjonene: NHH, UiB, HVL og NTNU til å utvikle et felles program og gi studiepoeng i fellesskap. Kullene har vært fulle siden pilot nr. to, og til sommeren har 135 studenter fra hele landet og fra svært ulike bransjer fullført studiet. Designbyrå melder at de har fått helt andre kunder og andre oppgaver etter at ansatte har gjennomført studiet. Store bedrifter som Tryg forsikring har tatt i bruk design-thinking metodikken og utviklet nye produkt. Wilhelm Wilhelmsen har utviklet en global ledelse program. Norled har brukt metodikken for å redusere klimautslipp fra ferger for å nevne noen konkrete eksempler. Dersom Design Region Bergen blir lagt ned mister studiet sitt fasilitator. I samarbeid med Bergen Teknolioverføring (BTO), kommuner og helseforetak har Design Region Bergen satset på helse som har resultert i helt nye løsninger for barn med autisme og ulik bruk av tjenestedesign som styrker blant annet brukermedvirkning. De har nå startet et prosjekt innen utdanning for å bruke design-thinking metodikken for å redusere frafall. Hvert år har Design Region Bergen arrangert Bergen Design Festival over 10 dager. Til høsten skulle det vært 10 års jubileum. Design Region Bergen har medlemmer hovedsakelig fra Vestlandet, men har vært en god støttespiller for etablering av NODA i Tromsø og tilsvarende interesse er det fra Stavanger, Møre og Oslo.
Design Region Bergen har hatt Arena status i 5 år. Det har gitt forutsigbarhet og rom for å utvikle design metodikk innenfor mange bransjer og samfunnsområder og skapt en moden kompetanseklynge med medlemmer fra hele landet. Design Region Bergen søkte om NCE-status for å sikre videre drift til å videreutvikle designmetodikk, digitalisering og bærekraftige forretningsmodeller. Det ville bidra til kompetanse og metodikk for å realisere satsingene som Digital21, Bygg21, HelseOmsorg21 og tilsvarende innenfor de fleste samfunnsområder.
Det er stor konkurranse om Innovasjon Norge sine klyngemidler, men det er underlig at virkemiddelapparatet har lagt vekt på spissing og silo-tekning, mens man ellers etterspør økt tverrfaglighet. Design Region Bergen har jobbet strategisk med tverrfaglighet og dokumentert resultater.
Næringskomiteen har de to siste årene etterlyst et tydeligere mandat for å fremme design i hele landet, og i alle sektorer med potensial for verdiskaping. I skriftlig spørsmål 2345 fra oktober 2018, viser næringsministeren til at Design og arkitektur Norge (DOGA)er en stiftelse, og at regjeringen vil gjennomføre en gjennomgang av virkemiddelapparatet, hvor de ulike virkemidlene og virkemiddelaktørenes effekt og samarbeid blir sentrale tema. Det vil være trist om Design Region Bergen blir lagt ned mens regjeringen utreder.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg vil at DOGA styrker sin innsats med å nå ut til regionale miljøer. Jeg har derfor tydeliggjort DOGAs regionale og landsdekkende rolle i tilskuddsbrevet for 2019 sammenliknet med 2018. Tilskuddsbrevet til DOGA for 2019 har følgende føring:"Design og arkitektur Norge har en viktig nasjonal rolle og skal nå hele landet. I 2019 skal Design og arkitektur Norge tydeliggjøre og styrke denne oppgaven ved fortsatt å fremme bruk av design og arkitektur i hele landet, og særlig yte innsats mot de sektorer med nasjonale fortrinn. Design og arkitektur Norge skal samarbeide med lokalt forankrede initiativ med potensial for økt verdiskaping innenfor hele sitt virksomhetsområde. Design og arkitektur Norge skal legge forholdene til rette for samarbeid med tilsvarende miljø i resten av landet og det bes om at det innen 1. april 2019 skal leveres en konkret plan som viser hvordan dette samarbeidet skal styrkes."Denne konkrete planen vil presentere hvordan stiftelsen skal styrke sitt regionale samarbeid, hvordan samarbeidet struktureres og hvilke aktiviteter og regionale partnerskap som gir størst verdi for bredden av regionale brukergrupper. DOGA har en rolle som virkemiddelaktør for arkitektur og designdrevet innovasjon, og samarbeid med øvrige relevante bransje- og kompetansemiljøer vil være én av flere måter stiftelsen kan ivareta en helhetlig rolle som virkemiddelaktør fremover.

Regjeringen har startet en gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Formålet med gjennomgangen er å sørge for at vi får mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser ut av de midlene vi kanaliserer gjennom virkemiddelapparatet. Gjennomgangen skal blant annet se på samspill og arbeidsdeling mellom ulike virkemidler og virkemiddelaktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. DOGA er omfattet av denne gjennomgangen.

Jeg forstår godt at Design Region Bergen er skuffet over at de ikke nådde frem i konkurransen om opptak til NCE-status. Jeg kan her bare henvise til at opptak vurderes gjennom en åpen konkurranse ut fra kriterier som er felles for alle søkere. Når det gjelder lokaliseringen av DOGAs arbeidsplasser, gjør jeg igjen oppmerksom på at departementet gir tilskudd til DOGA, som er en selvstendig stiftelse og selv råder over hvor stillingene skal være.