Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1015 (2018-2019)
Innlevert: 19.02.2019
Sendt: 19.02.2019
Besvart: 26.02.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hvordan vil regjeringen sørge for at økt handel og samarbeid med Israel ikke samtidig styrker de ulovlige israelske bosettingene, og dermed svekker mulighetene for en to-statsløsning?

Begrunnelse

Regjeringsplattformen legger til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, og vil støtte opp under målet om en to-statsløsning innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser. De vil også styrke forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.
Israel utvider stadig sine bosettinger på okkupert palestinsk land, til tross for at FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosettingene er ulovlige. På Vestbredden bor nå over 500 000 israelske bosettere i strid med folkeretten. 43 prosent av Vestbredden er i stor grad utilgjengelig for palestinere på grunn av folkerettsstridige bosettingene og tilhørende infrastruktur.
Israel besluttet nylig å ikke fornye mandatet til den norskledede TIPH-styrken, som har overvåket og rapportert om situasjonen i Hebron i 22 år. Denne observatørstyrken har blant annet dokumentert systematiske overgrep fra israelske bosettere mot palestinerne i Hebron. Israels framferd fører til at to-statsløsningen står stadig svakere. Denne utviklingen har blitt møtt med svak eller ingen reaksjon fra norske myndigheter.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Regjeringen viderefører en balansert tilnærming til den israelsk-palestinske konflikten. Hovedlinjene i den norske engasjementspolitikken for å bidra til å løse konflikten ligger fast. Det er kun en forhandlet to-statsløsning som kan skape varig fred mellom israelerne og palestinerne. Som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) arbeider vi for å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for to-statsløsningen.
Regjeringen anser de israelske bosettingene på okkupert område som å være i strid med folkeretten og som hinder for en fremforhandlet to-statsløsning. Den norske holdningen ligger fast og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstol i Haag. For Norge innebærer dette en forpliktelse til ikke selv å iverksette støttende tiltak, og til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene.
Norge legger til grunn internasjonalt anerkjente grenser i vårt samarbeid med andre stater. Fra norsk side har vi gjentatte ganger uttrykt at vår klare holdning er at "Israel" og "israelsk territorium" kun omfatter territoriet som var underlagt israelsk kontroll før 4. juni 1967. Denne holdningen har vært konsistent over tid. Den samme territorielle avgrensningen av staten Israel er også lagt til grunn for forståelsen av anvendelsesområdet for EFTAs frihandelsavtale med Israel.
Norge arbeider aktivt for en to-statsløsning. Vi arbeider nå med partene opp mot det neste AHLC-møtet. Norge vil fortsette å arbeide for å stabilisere Den palestinske selvstyremyndighetens økonomi og forbedre de fiskale spørsmålene. I tillegg vil tiltak som kan bedre de økonomiske og humanitære forholdene i Gaza bli viktig.
Vår innsats for en to-statsløsning er imidlertid ikke til hinder for samarbeid med Israel. Norge og Israel har flere områder der samarbeid er av gjensidig interesse, for eksempel innenfor forskning og innovasjon. Derfor er det naturlig å omtale dette i regjeringsplattformen, samtidig som vi legger opp til en balansert holdning til konflikten.