Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1132 (2018-2019)
Innlevert: 04.03.2019
Sendt: 04.03.2019
Besvart: 12.03.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Mener statsråden at sikkerheten på ferjer i Norge er god nok, vil statsråden be Sjøfartsdirektoratet foreta en grundig gjennomgang av sikkerheten på ferjer i Norge, herunder hvilke konsekvenser redusert bemanning har hatt for sikkerheten, og hvilke tiltak vil statsråden eventuelt iverksette for å bedre sikkerheten på ferjer i Norge?

Begrunnelse

Ferjene er avgjørende for å binde Norge sammen og landets ferjeansatte gjør hver eneste dag en viktig jobb for å bringe folk trygt frem – tidvis under svært krevende værforhold. Hvert år frakter ferjene i Norge over 40 millioner passasjerer. I tillegg kommer et stort antall kjøretøyer, mange av dem med farlig last. Det setter store krav til sikkerhet, utstyr, standard og bemanning om bord.
I en ny undersøkelse utført av selskapet Firesec på oppdrag fra Sjømannsforbundet, Norsk Sjøoffisersforbund og LO blant nærmere 1 000 ansatte på ferjer i Norge og drøyt 1 300 passasjerer, presenteres det alarmerende resultatet. Blant funnene i undersøkelsen, som gjengis av Klassekampen 25. februar, er at nærmere 60 prosent av de ansatte tror det er usannsynlig eller lite sannsynlig at de kan håndtere panikk blant passasjerene. Nesten 40 prosent av de ansatte mener det er usannsynlig eller lite sannsynlig at de kan bidra til å slokke brann eller til å få kontroll på passasjerene. Over halvparten av de ferjeansatte tror det er usannsynlig eller lite sannsynlig at de kan hjelpe funksjonshemmede ved ulykker.
Et sentralt tema i rapporten er bekymring knyttet til lav og redusert bemanning på ferjene. En av de ansatte som er intervjuet eksemplifiserer hvilket ansvar som legges på enkeltansatte: «En av dem skal klargjøre bærbart slokkeutstyr og bære det til brannstedet, han skal forflytte passasjerer til sikre områder, og han skal yte førstehjelp og ta hånd om skadde personer. Altså, vi snakker om Jesus.» En annen ansatt sier det på følgende måte: «Jeg krysser fingrene hver dag jeg går på jobb for at vi ikke får full ferje den dagen det skjer noe alvorlig.» Ansatte gir klart uttrykk for at et slikt scenario vil være en varslet katastrofe. «Når alt dette skal skje samtidig mens brannen utvikler seg, mener jeg at vi er sjanseløse. Alle øvelser vi har hatt, bekrefter dette.»
Skipsførerne er også bekymret. Ifølge Nettavisen 25. februar oppgir 9 av 10 skipsførere at det er i stor eller svært stor grad antallet i besetningen om bord på båten som utgjør forskjellen i en krisesituasjon. Likevel er det skipsførere som oppgir at de kun har 4 i sikkerhetsbemanningen for å evakuere 295 passasjerer.
Ifølge kaptein og tidligere tillitsvalgt i Norsk sjøoffisersforbund, Åge Weines, blir ikke kapteinenes vurdering av sikkerhet tilstrekkelig lyttet til. Til Klassekampen 25. februar sier han at «Vi har flere eksempler på at kapteiner har sagt at det ikke er forsvarlig bemanning, men Sjøfartsdirektoratet godkjenner alt som rederiene ønsker. Jeg tror tilliten til Sjøfartsdirektoratet blant kapteiner er null.» Hans konkluderer videre med at «det er lagt opp til at passasjerene må berge seg selv.»
De foreløpige kommentarene til rapporten fra Sjøfartsdirektoratet tyder på at direktoratet mener de har bedre oversikt over sikkerheten på norske ferjer enn de som jobber på ferjene selv. Det har heller ikke fremkommet at direktoratet ser for seg å følge opp de svært alvorlige funnene i Safetec-rapporten med egne undersøkelser eller tiltak. Dette fremstår lite tillitsvekkende med tanke på alle de reisende som hver dag bruker norske ferjer og forventer at sikkerheten blir ivaretatt, samt de potensielt svært alvorlige konsekvensene av ulykker.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det er positivt at det er engasjement rundt skipssikkerhet generelt og ferger spesielt. Ferge er for mange innbyggere en svært viktig del av det daglige transportbehov. Vi tilstreber derfor høy sikkerhet og regularitet. Fergepassasjerer har krav på å føle seg sikre både under normal drift og dersom et uhell skulle inntreffe.

Sjøfartsdirektoratet som fagorgan påser at ferger er sikre fartøy. Det er stort fokus på sikkerhet både i Sjøfartsdirektoratet og i næringen.

Det er rederienes ansvar å sørge for at fartøyene til enhver tid er bemannet for å håndtere arbeids- og beredskapsoppgaver. Sjøfartsdirektoratet godkjenner bemanningen etter søknad fra rederiet. Det er et krav at tillitsvalgte involveres i forbindelse med søknaden. Jeg har i møte med LOs maritime utvalg blitt gjort oppmerksom på at dette ikke alltid praktiseres. Jeg vil be Sjøfartsdirektoratet være særlig oppmerksom på dette er ivaretatt i sin behandling av søknader.

Sjøfartsdirektoratet fastsetter etter søknad minimum bemanningsnivå. Dette representerer det minste antall personer fartøyet kan drives med. Dersom det er tvil om den foreslåtte sikkerhetsbemanning er tilstrekkelig for sikker evakuering, kan direktoratet kreve at det gjennomføres en fullskala evakueringsøvelse på fartøyet.

Sjøfartsdirektoratet følger sikkerhetssituasjonen på fergene nøye. Alle ferger og fergerederier har flere tilsyn hvert år. Disse dekker samlet sett både fartøyenes tekniske tilstand, arbeids- og levevilkår, kompetanse, bemanning, arbeids- og hviletid, samt rederiets sikkerhetsstyringssystem.

Ut over tilsyn møter direktoratet fergeaktørene ved samarbeid og møter gjennom året. Erfaringen er at næringen i høy grad har evnet å ta tak i de sikkerhetsutfordringer som har vært.

Direktoratet har de senere årene sett en positiv utvikling knyttet til sikkerhet på ferger med en nedgang i antall ulykker. Det er også færre bekymringsmeldinger knyttet til ferger. Alle bekymringsmeldinger blir tatt på alvor og følges opp.

Jeg er kjent med at det har vært diskusjon mellom partene om fastsetting av bemanning på ferger. Sjøfartsdirektoratet har igangsatt arbeid med kartlegging av bemanningssituasjonen, samt en gjennomgang av saksbehandlingspraksis de senere år. Rapporten fra sjømannsorganisasjonene er et nyttig innspill til dette arbeidet. Sjøfartsdirektoratet vil på bakgrunn av dette vurdere behovet for tiltak.