Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1271 (2018-2019)
Innlevert: 20.03.2019
Sendt: 20.03.2019
Besvart: 27.03.2019 av finansminister Siv Jensen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Stemmer det at SPU er investert i selskapene Hikvision og Dahua som produserer overvåkningskameraer som brukes for å kontrollere uighurene i Xinjiang, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at Norge tjener penger på menneskerettighetsbrudd?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet har fastsatt en referanseindeks for Statens pensjonsfond utland (SPU) som blant annet skal sikre bred spredning av investeringene. I mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank er det åpnet for at banken kan avvike fra denne indeksen innenfor begrensede rammer. Dette utnyttes blant annet til å investere i selskaper som ikke inngår i indeksen. Ifølge Norges Banks nettsider, hvor det årlig offentliggjøres en oversikt over fondets beholdninger i ulike selskaper ved utgangen av året, var fondet investert i selskapene Hikvision og Dahua ved utgangen av 2018. Disse selskapene inngikk på samme tidspunkt ikke i referanseindeksen fastsatt av departementet.

Regjeringen er opptatt av åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av våre felles sparepenger i SPU. Rammeverket for forvaltningen av fondet, herunder prinsippene for ansvarlig investeringspraksis og de etiske kriteriene i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU, er forankret i Stortinget. Rammeverket skal bidra til at det er klare rammer for investeringene og en systematisk tilnærming til arbeidet med å utelukke og observere selskaper.

Det er etablert en klar arbeidsdeling mellom Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank. Departementet fastsetter overordnede rammer, mens Norges Bank foretar investeringene og utøver fondets eierrettigheter uavhengig av departementet. Etikkrådet overvåker fondets portefølje systematisk for grove normbrudd i strid med retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Rådet avgir tilrådinger om observasjon og utelukkelse til Norges Banks hovedstyre, som treffer beslutninger i slike saker. Det følger av arbeidsdelingen at Finansdepartementet ikke vurderer eller tar stilling til investeringer i enkeltselskaper.

Terskelen for å utelukke selskaper er høy, og det er bred politisk enighet om kriteriene for de etisk motiverte retningslinjene for utelukkelse og observasjon. Samtidig er verden i stadig endring og derfor bør også kriteriene evalueres fra tid til annen. Regjeringen varslet i Granavolden-plattformen at den nå vil sette ned et utvalg som skal gjennomgå de etisk motiverte retningslinjene for SPU. Jeg vil komme tilbake til mandat og sammensetning for et slikt utvalg i løpet av våren.

Jeg vil samtidig understreke at SPU ikke skal være et virkemiddel i utenrikspolitikken eller på andre politikkområder. Finansdepartementets mandat til Norges Bank stiller krav om at arbeidet med ansvarlig forvaltning skal baseres på internasjonale prinsipper og standarder (som FNs Global Compact, OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper).