Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1273 (2018-2019)
Innlevert: 20.03.2019
Sendt: 21.03.2019
Besvart: 26.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Vil statsråden raskt sørge for å få på plass en miljøstøtteordning for gods på jernbane, og eventuelt hvilke andre tiltak mener statsråden er nødvendig for å opprettholde godstransport på jernbane i Norge?

Begrunnelse

Det er kjent at markedet for godstransport på bane er i en svært kritisk økonomisk situasjon, og at transporten av containere og semihengere på jernbane i Norge om få måneder bli vedtatt nedlagt, hvis selskapene som driver med dette ikke ser at det er mulighet til å drive lønnsomt.
Selskapene CargoNet AS og Green Cargo Norge AS frakter gods tilsvarende over en halv million standardcontainere på jernbane i året. Gjennomsnittlig frakteavstand for hver container er i underkant av 500 km, tilsvarende avstanden Oslo-Trondheim, hvis de ikke ser at det er mulig å drive lønnsomt.
Storstilt omstilling og effektivisering pågår – men dette er ikke nok på kort sikt. Skal næringen overleve fram til jernbanen oppgraderes for gods, som lagt til grunn i Nasjonal transportplan må det innføres en midlertidig miljø-/omstillingsstøtteordning. Tilsvarende støtteordninger er nå godkjent og innført i sju andre europeiske land – inkludert Sverige, Danmark og Tyskland.
Samferdselsdepartementet fikk i oktober overlevert en ekspertrapport med vurdering av en norsk miljøstøtteordning.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Regjeringa har eit mål om å legge til rette for at næringslivet får effektive, sikre og miljøvennlege transportar med låge kostnadar. For å oppnå dette, må vi utnytte fortrinna til dei ulike transportmidlane. For å styrke godstransporten med jernbane er det i Nasjonal transportplan 2018-2029 sett av ei godspakke på 18 milliardar kroner til ulike godstiltak på jernbana. I tillegg bruker vi om lag 8,5 mrd. kroner til drift og vedlikehald, som er naudsynt for at jernbana skal vere open og påliteleg og som er ein viktig føresetnad for å transportere gods på jernbana. Situasjonen for godstransporten på jernbane er utfordrande.
Jernbanedirektoratet jobbar mellom anna med ein ny godsstrategi som ser på moglege løysingar og tiltak for å gjere godstransporten meir effektiv.