Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1378 (2018-2019)
Innlevert: 02.04.2019
Sendt: 02.04.2019
Besvart: 05.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Har statsråden vurdert de distriktspolitiske virkningene av regjeringens politikk, og vil hun vurdere å endre denne omlegginga slik at frivilligsentralene får mer forutsigbare vilkår i årene framover?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2017 ble tilskuddet til frivilligsentraler innlemmet i inntektssystemet til kommunene, med en overgangsordning på fire år fram til 2020. Det betyr at fra 2021 får alle kommuner med under 12 000 innbyggere tilskudd ut fra innbyggertall. For mange kommuner betyr dette at tilskuddet blir kraftig redusert fra 2021. Ett eksempel er Kvæfjord kommune, som får sitt tilskudd redusert med rundt ¾, fra 414 000 kr i 2019 til 103 000 kr i 2021.
Mindre kommuner frykter nå nedlegging av frivilligsentraler over hele landet, og at dette tiltaket, som er viktig i hele kommune-Norge, i størst grad vil videreføres i de rikeste kommunene. Dersom tilskuddet til frivilligsentralene hadde blitt bevart i Kulturdepartementets budsjett som en selvstendig ordning ville det gitt større sikkerhet for videre utvikling og drift av slike sentraler landet over. Omlegginga skaper nå uforutsigbarhet for både ansatte og brukere av frivilligsentralene.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Beslutningen om å overføre ansvaret for frivilligsentralene fra stat til kommune ble tatt av et flertall på Stortinget i 2015.

Formålet med beslutningen er å gi kommunene et større og mer helhetlig ansvar og et sterkere forhold til frivilligheten lokalt.

I årene med statlig ansvar for tildeling av tilskudd til frivilligsentralene, ble det lagt til rette for kommunalt engasjement både ved etablering og drift av sentralene. Ved søknad om tilskudd til etablering, ble det krevd kommunal uttalelse om etableringsplanene, og til drift ble det krevd lokal medfinansiering. Som regel har det vært kommunene selv som har stilt opp med lokal medfinansiering. Videreutviklingen av frivilligsentralene bør være i tråd med lokale behov.

Den gjeldende overgangsordningen med tildeling av særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til kommuner med frivilligsentral fra 2017 til 2020 gir en mulighet for kommuner og frivilligsentraler til å inngå avtaler om fremtidig drift og på den måten skape forutsigbarhet. Jeg legger til grunn at kommunene fortsatt vil være opptatte av å ha gode sentraler med høyt aktivitetsnivå.

Regjeringen har fulgt opp vedtaket fra 2015 ved å sørge for en styrking av bevilgningen til kommuner med frivilligsentraler. I 2019 ble rekordhøye 187 mill. kroner gitt i særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til kommuner med frivilligsentral.