Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2018-2019)
Innlevert: 02.04.2019
Sendt: 02.04.2019
Besvart: 08.04.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Veterinærhøyskolen flytter i 2020 for å samles med resten av NMBU på Ås. Tillitsvalgte og verneombud uttrykker bekymring for situasjonen etter flytting. For å opprettholde kompetansen i kliniske fag og for å sikre inntjening i klinikkene er det viktig med fortsatt god tilgang på pasienter å behandle etter flytting.
Hva gjør statsråden for å sikre fremtidig pasientgrunnlag?

Begrunnelse

Forrige uke fikk ministeren flere spørsmål omkring situasjonen rundt flyttingen av Veterinærhøyskolen. Og da særlig rundt situasjonen om økonomi og hvordan få flere fullfinansierte studieplasser. Dette etter flere artikler i Khrono og stor bekymring blant ansatte og verneombud.
Noe av det som ikke fremkommer i disse artiklene og ei heller i de andre spørsmålene ministeren har fått er hvordan en skal sikre pasientgrunnlag etter flytting. Et godt pasientgrunnlag er viktig for å ha tilstrekkelig inntjening på klinikken, slik at det er økonomisk bærekraftig å drifte klinikkene for å ivareta kompetansen i de kliniske fagene. Det er meg bekjent ikke bevilget penger til dette formålet fra Kunnskapsdepartementets side eller satt av penger til dette sentralt fra NMBU.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Jeg er også svært opptatt av at det veterinærfaglige miljøet på Adamstuen ikke skal svekkes ved en flytting til Ås våren/sommeren 2020. Jeg har forståelse for at de ansatte føler en viss uro da dette er en omfattende og krevende prosess. NMBU vil imidlertid få Europas mest moderne fasiliteter innenfor veterinærmedisin, ikke minst når det gjelder klinikker, og dette vil gi unike faglige muligheter.
Den endelige ferdigstillelsesdatoen for prosjektet har nå vært kjent i nærmere to år og NMBU har planlagt sin drift og flytting i forhold til dette. Når universiteter og høyskoler får nye bygg og i dette tilfelle delvis ny lokalisering, må institusjonene ta høyde for den nye situasjonen. Derfor må institusjonene foreta økonomiske avsetninger i forkant og planlegge for fremtidig drift, noe jeg vet NMBU har tatt høyde for.
Jeg har hatt og vil også i fortsettelsen ha nær og god dialog med ledelsen ved NMBU for å forsikre meg om at prosessene knyttet til flytting fra Adamstuen til Ås skal gå på en så smertefri måte som mulig. De nye klinikkene med sine moderne fasiliteter vil gi de beste muligheter for å drive attraktive klinikker og gjennom dette være konkurransedyktige. Jeg vet at ledelsen ved NMBU er svært opptatt av å sikre et godt pasientgrunnlag til de nye klinikkene på Ås. Men de økonomiske rammene som Stortinget har stilt til disposisjon for NMBU ligger fast og det må planlegges ut fra dette.