Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

Dokument nr. 15:1406 (2018-2019)
Innlevert: 04.04.2019
Sendt: 05.04.2019
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 11.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Er flytteprosessen av de 6 Bell-helikoptrene på Bardufoss i gang?

Begrunnelse

I januar uttalte forsvarsministeren at han regnet med at de seks Bell-helikoptrene på Bardufoss i løpet av året ville bli flyttet til Rygge.
Den siste tiden har vi dessverre vært vitne til tragiske skredulykker, hvor Bell-Helikoptrene har vært en viktig bistand for å transportere lavinehunder og hjelpemannskap inn i skredområdene. Bell-helikoptrene har raskt kunne være operativ, mens vi ser at Sea King fra Banak har brukt betydelig lenger tid for å rekke frem til skredområdet. Det er ingen tvil om at Forsvarets Bell-helikopter er avgjørende for beredskapen i Nord-Norge.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 5. april 2019 med spørsmål til samfunnssikkerhetsministeren fra stortingsrepresentant Sanda Borch om hvorvidt flytteprosessen til de 6 Bell-helikoptrene på Bardufoss er i gang, som jeg besvarer, koordinert med justis- og innvandringsministeren.

Regjeringen la i Prop. 85 S (2017-2018) fram en plan for en delt løsning med Bell-helikoptrene som ivaretar Stortingets ambisjon om økt helikopterkapasitet til spesialstyrkene, og som samtidig gir Hæren helikopterstøtte fra Bardufoss. Stortingets flertall sluttet seg til regjeringens plan ifm. med behandlingen av budsjettet for 2019. Regjeringen planlegger med at endringene for å innføre denne løsningen starter i 2019.

Forsvaret vil opprettholde beredskapen med en times responstid for politiet med to Bell-helikoptre på Bardufoss, inntil Justis- og beredskapsdepartementet har etablert en alternativ løsning for politiets transportbehov. Justis- og beredskapsdepartementet har startet arbeidet med å etablere en sivil løsning for å dekke politiets behov. Den sivile løsningen skal fortrinnsvis være på plass i løpet av 2019. Justis- og beredskapsdepartementet følger tett opp arbeidet med en endelig tidsplan for når løsningen vil være på plass.