Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1404 (2018-2019)
Innlevert: 04.04.2019
Sendt: 05.04.2019
Besvart: 12.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Norge skal redusere støyplagen 10 prosent innen 2020 ifht. 1999. Støyplagen har tvert imot økt, mest pga. veitrafikkstøy. Redusert fart og trafikk, samt skjerming er viktige tiltak.
Hva er brukt per år 2013-2018 til: Planlegging av E6 Oslo Øst/Manglerudprosjektet; Planlegging og tomteerverv på E18 Vestkorridoren; Planlegging og gjennomføring av hhv. støyskjermingstiltak på riksveinettet i Oslo og trafikksikkerhetstiltak på riksveinettet i Oslo?

Begrunnelse

På Miljøstatus.no står det:

"Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Nesten 2,1 millioner er utsatt for støy over 55 dBA utenfor huset sitt. Antallet har økt med ca. 700 000 siden 1999. Veitrafikken er den største kilden til støy i Norge. I 2014 ble rundt 1,9 millioner personer utsatt for trafikkstøy på mer enn 55 dBA utenfor boligen sin. I 2014 var rundt 1,9 million mennesker i Norge utsatt for trafikkstøy som overstiger anbefalingene, det vi si over 55 dBA. Dette er en økning på 700 000 siden 1999. I tillegg er det en stor gruppe som utsettes for støy på mellom 50 og 55 dBA. Den viktigste årsaken til at så mange mennesker er utsatt for støy er at veitrafikken øker, samtidig som flere mennesker bosetter seg i trafikktette og støyutsatte områder. Folkehelseinstituttet har beregnet antall tapte friske leveår som følge av støy fra veitrafikk i Norge. Beregningene viser at:

•Sterk støyplage og søvnforstyrrelser hvert år utgjør henholdsvis 4 512 og 10 245 tapte friske leveår.
•Andelen av hjerte- og karsykdom eller død som kan knyttes til trafikkstøy kan summeres til om lag 198 tapte friske leveår."

På Miljødirektoratet.no står det:

"Målet til miljøvernstyresmaktene er at støyproblem skal førebyggjast og reduserast slik at omsynet til menneska si helse og trivsel blir ivareteken. Støy er forureining etter forureiningslova. I 2007 blei det fastsett eit nytt nasjonalt støymål. Det målet er todelt: 1) Støyplaga skal reduserast med 10 prosent innan 2020 i forhold til 1999. 2) Talet på personar utsett for over 38 dB innandørs støynivå skal reduserast med 30 prosent innan 2020 i forhold til 2005."

Norsk forening mot støy oppsummerer status slik:

1. Støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999. Dette er rettet mot den generelle støyplagen i Norge. Det er ikke i nærheten av å bli oppfylt. Støyplagen har tvert imot økt, vesentlig fordi stadig flere plages av veitrafikkstøy. Jernbanen har riktignok overoppfylt støymålet, men forårsaket bare 4 % av støyplagene fra før, så det har liken innvirkning på totaltallet.
2. Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 % innen 2020 i forhold til 2005. Dette målet er rettet mot de som er utsatt for de høyeste støynivåene. Her er utviklingen mer positiv, vesentlig fordi stadig flere boliger blir godt støyisolert.

Siden støymålet ikke vil kunne nås og støyplagen tvert imot har økt, hovedsakelig pga. veitrafikkstøy, er det vesentlig å innføre tiltak som redusert fart og trafikk, samt skjerming. Det er også vesentlig å sørge for at man ikke øker støyplagen i Norge på grunn av økt veiutbygging med utilstrekkelige støyskjermingstiltak.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]