Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1408 (2018-2019)
Innlevert: 05.04.2019
Sendt: 05.04.2019
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 12.04.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Har kommuneloven eller energiloven forrang når det gjelder å avgjøre hvem som skal føre kontroll/tilsyn med kommunalt eide aksjeselskap innen energisektoren, og dersom det skulle være slik at energiloven går foran, vil dette da innebære at kommunens tilsynsorganer ikke kan få slikt innsyn som er nødvendig for å utføre kontroll etter kommuneloven?

Begrunnelse

I Oslo har Kontrollutvalget bestilt en undersøkelse av it-sikkerhet hos Hafslund, som er et 100 prosent kommunalt eid aksjeselskap.
Elektrisitetsforsyning er et samfunnskritisk område, der det av stor betydning å vite at IT-systemene er godt sikret mot eventuelle angrep utenfra. Kontrollutvalget og kommunerevisjonen i Oslo har vektlagt tilsvarende undersøkelser høyt de siste årene, og har blant annet undersøkt it-sikkerhet i Vann- og avløpsetaten og Sporveien.
Hafslund har imidlertid nekta kommunerevisjonen tilgang til deler av det som skal undersøkes. Hafslund får støtte i dette fra NVE, som mener at energiloven går foran, og at det bare er NVE som kan føre tilsyn. Det har de fram til nå ikke gjort. Etter både gammel og ny kommunelov skal revisjon og kontrollutvalg ha tilgang uavhengig av taushetsplikt.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det følger av kommuneloven § 80 første ledd at kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor har rett til innsyn og undersøkelser i selskaper. Bestemmelsen gjelder for innsyn og undersøkelser blant annet i aksjeselskaper der en kommune direkte eller indirekte eier alle aksjer. Kontrollutvalg og revisor har rett å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det er nødvendig kan kontrollutvalget og revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. I forarbeidene til kommuneloven § 80 er det forutsatt at retten til innsyn og undersøkelser gjelder uten hinder av taushetsplikt.

Av energiloven § 9-3 annet ledd fremgår at enhver plikter å hindre at andre enn rettmessige brukere får adgang eller kjennskap til sensitiv informasjon om kraftforsyningen. Taushetsplikten er nærmere regulert i forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er beredskapsmyndighet og ansvarlig for sektorregelverket.

Spørsmålet fra stortingsrepresentanten er generelt utformet, men er knyttet til en konkret sak. Etter henvendelse fra Hafslund Nett AS vedtok NVE 25. mars 2019, med hjemmel i kraftberedskapsforskriften, at Kommunerevisjonen i Oslo ikke er rettmessig bruker av kraftsensitiv informasjon. Vedtaket er påklaget til Olje- og energidepartementet, og departementet vil gjennomføre klagebehandling på ordinær måte. Spørsmålet om hvordan de to lovverkene skal tolkes og avstemmes, må avklares i den forbindelse. Jeg kan derfor ikke ta stilling til den konkrete lovanvendelsen knyttet til denne saken nå.