Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1460 (2018-2019)
Innlevert: 11.04.2019
Sendt: 12.04.2019
Besvart: 30.04.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Hvilke tiltak vi regjeringen sette i verk for at Frivilligsentraler skal kunne videreføres i alle kommuner, og hvordan vil regjeringen skape forutsigbarhet for ansatte, brukere og frivillige ved alle landets Frivilligsentraler?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2017 vedtok stortingsflertallet, etter forslag fra Regjeringen, at tilskuddet til Frivilligsentraler skal innlemmes i kommunenes inntektssystem, med en overgangsperiode til 2020.
Dette betyr at fra og med 2021 får alle kommuner under 12000 innbyggere tilskudd til dette ut fra innbyggertall og uten andre hensyn. Dette er et nytt eksempel på at de små og mellomstore kommuner gjennom statlige grep skal svekkes økonomisk. Flere kommuner mister inntil 3/4 deler av tilskuddet til Frivilligsentraler.
Konsekvensen av omlegging av tilskuddet kan føre til en massiv nedlegging av Frivilligsentraler over hele landet. Endringen i finansieringen har skapt stor usikkerhet og uforutsigbarhet for brukere, frivillige og ansatte ved Frivilligsentraler. Frivilligsentraler er viktige for frivillig sektor over hele landet.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, sluttet Stortinget seg til at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler ble overført til kommunene. Som det framgår av Meld. St.10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig var en sentral målsetting med å overføre ansvaret og tilskuddet til frivilligsentralene å gi kommunene et større og mer helhetlig ansvar for lokal frivillighetspolitikk. Jeg har tillit til at de beste løsningene utvikles lokalt, i samspillet mellom frivilligheten og lokale myndigheter. Rammefinansiering gir handlingsrom og er grunnleggende for et levende lokaldemokrati der folk og lokalsamfunn har frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling.

I Prop. 1 S (2016–2017) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble det beskrevet at midlene ville fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet i en overgangsperiode på fire år. Fordelingen av midler bygger på antallet etablerte frivilligsentraler i kommunen. Fra 2017 har beløpet som fordeles særskilt, økt hvert år. Det har blitt etablert flere nye sentraler siden tilskuddet ble overført til kommunene.

Midler fordelt innenfor rammetilskuddet med særskilt fordeling er en del av kommunenes frie inntekter, og det er opp til den enkelte kommune å prioritere bruken av midlene. En særskilt fordeling er ikke en varig løsning, og perioden midlene skal gis med en særskilt fordeling fastsettes på forhånd. Lokale behov og vurderinger bør ligge til grunn for støtten til frivilligsentraler. Kommunene er robuste økonomiske enheter, og inntektssystemet skal gi kommunene mulighet til å prioritere bruk av egne midler. Fordeling etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet skal sette alle kommuner i stand til å gjennomføre frivillighetspolitikken på den måten de mener er best.

Det framgår av Grønt hefte for 2019 at tilskudd til frivilligsentraler blir innlemmet i innbyggertilskuddet fra 2021. Regjeringen kommer nærmere tilbake til dette neste år, i forbindelse med budsjettet for 2021.