Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

Dokument nr. 15:1465 (2018-2019)
Innlevert: 12.04.2019
Sendt: 12.04.2019
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 26.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Ser statsministeren noen prinsipielle problemer med å bruke private konsulentselskap, med næringsinteresser, til å revurdere regjeringens egne fagmyndigheter?

Begrunnelse

Olje- og energidepartementet har lang tradisjon i å bruke DNV GL, som tidligere het Veritas, som konsulenter ved vurdering av nye oljefelt. Oljenæringens tette bånd til regjeringsapparatet er bekymringsfullt. DNV GL har blitt brukt av OED til å overprøve og vurdere regjeringens egne fagetater, nemlig vurderingene til Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt. DNV GL har milliardoppdrag for oljeindustrien og det er stor risiko for at tilrådningene deres ikke er uhildet av interessene til oljeselskapene.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: For å ivareta sitt ansvar på en best mulig måte baserer Olje- og energidepartementet sitt arbeid på oppdaterte fakta og best tilgjengelige kunnskap. Denne kunnskapen finnes først og fremst i underliggende etater, men også i forskningsinstitusjoner, utredningsmiljøer, konsulentselskaper eller andre enheter. Det å trekke på ekstern kompetanse kan i enkelte tilfeller være ønskelig for å gi besluttende myndighet et best mulig beslutningsgrunnlag.

Regjeringen fører den petroleumspolitikken som er forankret i Stortinget. Det betyr blant annet at de arealmessige rammene som Stortinget, etter avveining av ulike samfunnshensyn, har fastsatt for tildeling av nye utvinningstillatelser blir fulgt opp. Petroleumspolitikken operasjonaliseres gjennom fakta- og kunnskapsbaserte beslutninger i ulike enkeltsaker.

Det er en risiko for uhellsutslipp av olje ved petroleumsvirksomhet. Det har imidlertid vært få større utslipp av råolje på norsk sokkel, og det har ikke vært uhellsutslipp av olje på norsk sokkel som har nådd kysten i løpet av de mer enn 50 årene med aktivitet. Det er ikke påvist skade på havmiljøet som følge av de akuttutslipp som har skjedd i perioden. Oljeverntiltak vil redusere konsekvensene av eventuelle større, akutte oljeutslipp. I enkelte områder er det etablert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag for deler av året.

De bidrag - som representanten Bastholm sikter til - har departementet mottatt fra DNV GL i arbeidet med tildeling av nye utvinningstillatelser. Bidragene er i all vesentlig grad, direkte eller indirekte, knyttet til vurderinger av miljørisiko ved uhellsutslipp av råolje. Slike vurderinger krever spesifikk detaljkunnskap om ulike fagfelt og fagdisipliner som ligger innenfor flere departementers ansvarsområde. Underliggende etater har også god kunnskap om dette, men departementet har i disse sakene sett behov for å innhente mer spesifikk detaljkunnskap, som DNV GL innehar, i tillegg. Dette er tilleggsinformasjon som sammen med faglige vurderinger fra underliggende etater og departementenes behandling bidrar til et best mulig beslutningsgrunnlag for regjeringen.

Tildelinger av nye utvinningstillatelser skjer, i henhold til Petroleumsloven, av Kongen i Statsråd, etter en grundig behandling i regjeringen.