Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1488 (2018-2019)
Innlevert: 23.04.2019
Sendt: 24.04.2019
Besvart: 04.05.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil regjeringen håndtere spørsmålet om rettighetshavernes vederlag i Kunstnermeldingen, og hva er fremdrift for arbeidet med å tette «the value gap»?

Begrunnelse

Viser til flertallsmerknad i forbindelse med arbeidet med åndsverksloven i 2018 og kunstnernes kamp for å sikre at de kan leve av det de skaper, også når deres verker deles på internett. Komiteens flertall mente da at problematikken med verdigap ikke kunne løses kun på nasjonalt nivå og ville avvente håndtering til EU kom med bestemmelser om dette. Flertallets vedtak var:

«Stortinget ber regjeringen fortløpende vurdere om norske myndigheter kan gi regler som sikrer at leverandører av nettjenester som lagrer og tilgjengeliggjør store mengder av verk og annet kreativt innhold lastet opp av brukere, må bidra til at rettighetshaverne får vederlag for slik bruk av deres materiale.»

26. mars 2019 stemte EU-parlamentet for innføringen av det nye opphavsrettsdirektivet. Dette ble endelig godkjent av rådet 15. april.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Artikkel 17 i det nylig vedtatte direktivet om opphavsrett i det digital indre marked ("DSM-direktivet") omhandler "verdigapet" knyttet til brukeropplastet innhold. Bestemmelsen har som formål å lukke dette "verdigapet", dvs. det tapet rettighetshavere påføres når store åpne nettsteder som f.eks. Facebook og Youtube gjør andres verk tilgjengelig uten å ha klarert rettighetene på forhånd. Plattformer som gjør tilgjengelig brukeropplastet innhold, skal i større grad enn i dag bli ansvarlig for at innholdet er klarert. Kritikerne har anført at plattformene – i frykt for å komme i erstatningsansvar – kan komme til å fjerne innhold.

Når det gjelder fremdriften for arbeidet med gjennomføring av bestemmelsen i norsk rett og oppfølging av anmodningsvedtak nr. 730 av 15. mai 2018, er det naturlig å se dette i sammenheng med de øvrige bestemmelsene i direktivet, som regulerer flere sider av digital bruk av beskyttet materiale. Samtidig med vedtagelsen av DSM-direktivet vedtok EU også et direktiv om nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer. Også denne rettsakten vil kreve endringer i norsk rett, formodentlig i åndsverkloven.

EØS/EFTA-landene vil om kort tid starte prosessen med å innlemme rettsaktene i EØS-avtalen. Dette skjer først ved at landene foretar en grundig gjennomgang, hvor man vurderer EØS-relevans og om det er behov for tekniske eller materielle tilpasninger.

Deretter behandles saken i EØS-komiteen, som beslutter innlemmelse i EØS-avtalen. Siden direktivene vil kreve lovendring skjer dette med forbehold om Stortingets samtykke.

Parallelt med innlemmelsesprosessen vil departementet påbegynne arbeidet med å vurdere hvordan direktivene kan gjennomføres i norsk rett. Dette arbeidet vil etter hvert munne ut i et høringsnotat. På bakgrunn av høringen vil det bli fremmet en lovproposisjon samtidig med en stortingsproposisjon hvor det bes om Stortingets samtykke til EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktivene i EØS-avtalen. Det er planlagt at gjennomføringen av direktivene skjer i tett kontakt med de andre nordiske landene.

Prosessen i dette arbeidet medfører at den kommende kunstnermeldingen, som etter planen skal være ferdig i løpet av 2019, ikke vil ha anledning til å håndtere problemstillingene knyttet til verdigapet. Jeg er klar over hvordan disse spørsmålene berører kunstnere på flere kunstfelt, og kunstnermeldingen vil blant annet omtale hvordan digital utvikling og globalisering endrer betingelser for kunstneres produksjon, formidling, bruk og økonomi. Kunstnermeldingens formål vil være å gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi, samt vurdere hvordan kunstnerpolitikken kan utvikles til beste for kunstnere og samfunnet i framtiden.