Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1530 (2018-2019)
Innlevert: 29.04.2019
Sendt: 29.04.2019
Besvart: 03.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Hva er status for arbeidet med et lovforslag om hjemmel for tidlig avslag i større vind- og vannkraftsaker?

Begrunnelse

I energimeldingen, Meld. St. 25 (2015-2016) tok olje- og energidepartementet til orde for at de «vil utrede og legge frem et lovforslag som gir konsesjonsmyndigheten adgang til å gi tidlig avslag i større vann- og vindkraftsaker. Tiltak som medfører vesentlige negative virkninger for miljø eller annen arealbruk, eller har svak prosjektøkonomi, bør kunne gis tidlig avslag. Innenfor denne rammen, vil Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet under lovarbeidet vurdere hva som skal til for at konsesjonsmyndigheten kan gi tidlig avslag».
I energimeldingen står det videre at: «I arbeidet med den nasjonale rammen for vindkraft skal det også vurderes om rammen skal legges til grunn for vurderingen av hvilke ikke-realiserte konsesjoner som bør videreføres og i spørsmålet om tidlig avslag».
NVE skriver i rapporten til «Nasjonal ramme for vindkraft på land», 1. april 2019, at direktoratet ikke har hjemmel i energiloven til å unnlate å ta en melding om et mulig vindkraftprosjekt til behandling.
En rettslig hjemmel for «tidlig avslag» i energiloven vil sikre effektivitet og redusere unødig tidsbruk for tiltakshavere, forvaltningen og høringsparter.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Etter behandlingen av energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) i Stortinget, har departementet gjennomført flere forenklinger av konsesjonssystemet for vind- og vannkraftssaker for å effektivisere behandlingen i størst mulig grad.
Utredningen av et lovforslag om tidlig avslag pågår. En slik lovendring reiser imidlertid flere spørsmål av forvaltningsrettslig karakter som må avklares slik regelverket krever før det kan trekkes endelige konklusjoner.
I den sammenheng viser jeg til at i dette utredningsarbeidet inngår også hvilke kriterier som kan danne grunnlag for tidlig avslag, som ses i sammenheng med arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft.