Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1582 (2018-2019)
Innlevert: 08.05.2019
Sendt: 08.05.2019
Besvart: 14.05.2019 av finansminister Siv Jensen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I prop. 164 L (2015-2016)Lov om folkeregistrering vises det på side 22 til at opplysninger om fødested og fødeland brukes i fbm. utstedelse av pass, og at Justisdepartementet skulle vurdere ulike alternativer for angivelse av fødested i pass. Finansdepartementet skulle følge opp med eventuelle endringer i prosedyrene for registering av fødested i Folkeregisteret, om nødvendig.
Har finansministeren sørget for at det finnes rutiner for oppretting av feil som måtte oppstå?

Begrunnelse

25. april 2019 skulle jeg fornye mitt spesialpass som stortingsrepresentant i Utenriksdepartementet, men måtte gå med uforrettet sak, fordi passwebben oppga "Ukjent fødeland". Jeg fikk beskjed om å kontakte folkeregisteret for å få feilen rettet. Spesialpasset ble sist fornyet i 2014. Da var det ikke slike problemer. Jeg fikk også vite at dette problemet hadde oppstått for stadig flere som skulle fornye diplomatpass eller spesialpass.
Det var i seg selv en krevende øvelse å komme i kontakt med folkeregisteret, men etter hvert har jeg funnet ut følgende:
Fødeland registreres i folkeregisteret bare for personer som ikke er født i Norge. For personer født i Norge, skal fødeland komme opp i passwebben med utgangspunkt i kommunekode for fødested. Min fødekommune, Skoger, som lå i Vestfold, ble en del av Drammen og Buskerud i 1964. Den har derfor ikke lenger egen kommunekode. Dermed kommer "Ukjent fødeland" opp.
Jeg sjekket derfor med passkontoret i Sør-Øst politidistrikt om de hadde opplevd samme problem. Det hadde de, men hadde en løsning der de manuelt kunne rette "ukjent fødeland" til Norge, noe utenriksdepartementets passkontor ikke kunne.
29. april 2019 fikk jeg svar fra folkeregisteret. De har "løst" problemet ved å endre fødested fra Skoger til Larvik, fordi Larvik i dag har samme kommunekode som Skoger hadde fram til 1964.
Det er mange kommuner som er slått sammen siden 60-tallet, og flere vil det bli, så problemet vil øke framover. Selv om det er en begrenset andel av Norges befolkning som har behov for spesialpass og diplomatpass, og som er født i kommuner som ikke lenger eksisterer, er det likevel mange nok til at det blir rot i folkeregisteret, dersom det må legges inn feilaktige opplysninger på den enkelte for å kunne få passet fornyet. det virker også tungvint å ha et system der politiet aktivt må inn å rette opplysninger manuelt, når folk skal fornye politipasset sitt.
Folkeregisteropplysningene brukes til mange formål, blant annet til statistikk og forskning, der fødested kan være relevant. Slike opplysninger må være korrekte. Vi kan ikke ha en situasjon der man for andre formål blir nødt til å legge inn feil opplysninger i registeret.
For egen del er jeg spent på hva som skjer når jeg igjen forsøker å fornye spesialpasset mitt og passwebben påstår at jeg er født et annet sted enn det som framgår av gyldig politipass og tidligere spesialpass. Stortingets administrasjon er også varslet av meg.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Sikker og korrekt registrering av grunnleggende personopplysninger om den enkelte i Folkeregisteret er viktig både for den det gjelder og for offentlig forvaltning, forskning og statistikkproduksjon. Folkeregisteret har en sentral rolle i den nasjonale ikt-infrastrukturen.

Dersom en person har fått registrert feil opplysning i Folkeregisteret, har man etter folkeregisterloven og personopplysningsloven krav på å få rettet dette. Det er blant annet gitt en egen rutine i oktober 2017 som omhandler endring av identitetsopplysninger i Folkeregisteret, herunder endring av fødested for personer født i Norge.

Opplysningen om fødekommune registreres for dem som fødes i Norge og er en statisk opplysning i Folkeregisteret. Dette bygger på et prinsipp om at opplysningen skal gjenspeile det som gjaldt på fødselstidspunktet, og det som fremgår av fødselsattesten. Dette innebærer at om en kommune endrer navn eller opphører som følge av kommunesammenslåing, skal ikke opplysningen om hvor vedkommende er født endres i Folkeregisteret. Navnet på fødekommunen kan altså være et historisk navn. Fødeland registreres ikke i Folkeregisteret for personer født i Norge.

Brukere av opplysninger fra Folkeregisteret har ulike løsninger for hva som hentes ut av informasjon fra registeret. Det kan i denne forbindelse oppstå problemer når bruker av opplysningene ikke på korrekt måte klarer å koble de historiske opplysningene i Folkeregisteret med oppdaterte kommunenavn og kommunenummer. Dette kan være grunnen til at «ukjent fødeland» kommer opp.

Departementet vil i samråd med eventuelle berørte departementer og etater se nærmere på mulige tekniske løsninger på dette problemet.