Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1583 (2018-2019)
Innlevert: 09.05.2019
Sendt: 09.05.2019
Besvart: 16.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Hydro står for verdens mest energi- og miljøeffektive produksjon av aluminium. Fellesskapet har gjennom Enova gitt 1,55 milliarder i investeringsstøtte i 2017 for å utvikle teknologipilot på Karmøy. Hydro har nå utlyst et anbud for sjøtransport av aluminium. Det er et stort anbud av 10 års varighet, som gir mulighet til utvikling av nye miljøvennlige skip, men miljø er kun vektet med 4 %. Staten og Folketrygdfondet er største aksjonærer.
Har ministeren synspunkter på at miljø ikke blir vektet høyere av Hydro?

Begrunnelse

Hydro er tydelig på bærekraft når det gjelder selve produksjonen av aluminium. "Hvis den globale klimaendringen er vår største utfordring, er det teknologiske fremskrittet vår største mulighet". Dette utsagnet bør også gjelde for transport av aluminium.
Maritim sektor er ett av de områdene der Norge har stort potensial til å utvikle miljøvennlig transport som i tillegg vil bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge. Da er vi avhengig av at vareeiere som stiller krav til klimaavtrykket i transporten slik at det blir utviklet og bygd nye skip.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Staten som eier har klare forventninger når det gjelder klima og miljø, som det fremgår av eierskapsmeldingen (Meld. St. 27 (2013-2014)). Jeg forventer at selskaper der staten er eier skal være i fremste rekke når det gjelder arbeidet for klima og miljø i sin bransje, herunder med tiltak som kan redusere klimagassutslipp, og at selskapene har en bevisst holdning til gevinstene som kan høstes ved tidlig tilpasning til nye klima- og miljøkrav. Dette har jeg påpekt overfor Norsk Hydro.

Samtidig fremgår det av eierskapsmeldingen at staten forvalter sitt eierskap basert på en klar rollefordeling mellom eiere og ledelse (styret og administrasjonen). Den daglige forvaltningen av et selskap, herunder logistikk som det her er tale om, hører inn under styret og daglig leder. Det er ikke naturlig at staten som eier skal ha synspunkter på et så konkret operativt forhold som dette.

Du peker på at Norge har et stort potensial for å utvikle miljøvennlig transport. Jeg deler dette synet og mener dette er noe norske bedrifter bør ha stor oppmerksomhet på, enten de leverer eller bruker transporttjenester.