Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1585 (2018-2019)
Innlevert: 09.05.2019
Sendt: 09.05.2019
Besvart: 16.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Kan jeg be om en oversikt for hvert år, der det fordeles på fylkesvei og riksveg og at det, i den grad det eksisterer, gis prognoser for denne fordelingen i kommende år, og hvor mye bompenger og hvor stor andel av bompengene som er krevd inn siden 2013 har gått til henholdsvis kollektivtiltak, gang- og sykkeltiltak, 4-felts motorveier, veier med mindre enn 4-felt, vedlikehold av vei og eventuelt andre tiltak?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2019 står det en oversikt i tabell 5.7 over hvor mye bompenger som har blitt krevet inn de siste årene, fordelt på riksvei og fylkesvei inkludert kollektivtiltak. Det står spesifisert et anslag for hvor mye som går til kollektivtiltak for 2019 men det er ikke spesifisert hvor mye som gikk til kollektivtiltak av bompenger krevet inn for tidligere år. Det står også en fordeling på riksveg og fylkesveg, men ikke ned på prosjektnivå, eller type vei (4-felt/2-feltsvei). Det står heller ikke spesifisert om noen av bompengene går til sykkeltiltak, for eksempel som en del av riksvegprosjekt eller byvekst/bymiljøavtaler.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Som representant Arne Nævra skriv i grunngivinga til spørsmålet sitt så viser tabell 5.7 i Prop. 1 S (2018-2019) kor mykje bompengar som er betalt inn i kvart av åra 2010-2017. I tillegg viser tabellen kor mykje bompengeselskapa har stilt/er venta å stille til disposisjon til gjennomføring av ulike prosjekt og tiltak i kvart av åra 2010-2019, enten gjennom innbetalte bompengar eller gjennom låneopptak.

Det blir ikkje rapportert på bruken av bompengar ut over det som er oppgitt i denne tabellen. Av dei årlege budsjettproposisjonane går det fram kor mykje bompengar som er føresett nytta til dei ulike formåla det enkelte år.