Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1635 (2018-2019)
Innlevert: 16.05.2019
Sendt: 16.05.2019
Til behandling

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Forstår statsråden at situasjonen er krevende for helsetilbudet, og vil statsråden ta politiisk initiativ for at Hole kommune får rask avklaring og kompensasjon?

Begrunnelse

Jeg besøkte nylig Hole bo- og rehab. Ringeriksbanen og ny E16 vil h.h.v bygges like på sørsiden av sykehjem og omsorgsboliger og gå i tunell under sykehjem og boliger. To broer over Tyrifjorden vil føre banen (høyhastighet intercity) og E16 (4-felt/120km/t) over fra Sundvoldsiden til Kroksund. Motorveien vil gå fra bro og inn i tunell like bak sykehjemmet. I området er det til sammen 14 boliger for yngre funksjonshemmede, 12 boliger for personer med demens og sykehjem med 38 plasser. Sykehjemmet og boligene for personer med demens er sertifisert som Livsgledehjem.

Som følge av utbyggingen vil omsorgsboligen for personer med demens og en bolig for yngre funksjonshemmede (4 boliger) bli ekspropriert da de ligger i en av "tunell-åpningene". Sykehjemmet og omsorgsboliger for yngre funksjonshemmede (10 boliger) ligger ved anleggsområdet og er foreslått omregulert til anleggsområde i anleggsperioden. Det er utført en konsekvensutredning i mars 2018 som viser at beboerne er utsatt for en for stor helserisiko i anleggsperioden.

Kommunen må derfor finne nye boliger for beboere i omsorgsboligene som blir ekspropriert, midlertidige eller varige løsninger for beboere i sykehjemmet og i 10 omsorgsboliger. Totalt handler det om alle heldøgns pleie- og omsorgsplasser, til sammen 64 plasser.

Kommunen har relativt få heldøgns omsorgsplasser og har behov for å øke kapasiteten som følge av den demografiske utviklingen. Det er derfor svært viktig at kommunen kommer i gang med planlegging og utbygging av nye omsorgsboliger og evt. sykehjem både for å møte den demografiske utviklingen, og for ikke å forsinke utbyggingen av ny vei og bane. Kommunens utfordring er at vi "ligger i skyggen" av vei/bane utbyggingen ved at vi er helt avhengig av å finne løsninger for det som skal erstattes sammen med FRE 16. Så langt mangler det klare forsikringer om hvordan det som må erstattes skal kompenseres.

Å være i en situasjon der det fortsatt er uavklart hvor mange omsorgsplasser som må erstattes og størrelsen på erstatning er krevende. I tillegg kommer forsinkelsene på planlegging av nye boliger for å dekke nytt behov.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er ennå ikke tilgjengelig