Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1646 (2018-2019)
Innlevert: 16.05.2019
Sendt: 20.05.2019
Besvart: 27.05.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Kommunene må få reell medvirkning til fastsettelse av skrivemåte på stedsnavn. Uttale, innarbeidet skrifttradisjon og lokale betraktninger må tas hensyn til. Det heter seg at om skrivemåten velkjent og innarbeidet, bør en kunne fravike gjeldende rettskriving og rettskrivingsprinsipp dersom det lokalt er ønske om det.
Kan statsråden sørge for at Kartverket tar dette til etterretning og bruker det lokalt ønskede navnet Tjernfjell i stedet for Kjernfjell på den nye tunnelen i Saltdal?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Jeg vil i denne saken vise til prop. 65 L (2018-2019) om endringer i stedsnavnloven, som nå ligger til behandling i Stortinget. Det er mye identitetsfølelse knyttet til stedsnavn. Stedsnavnsakene vekker stort engasjement både lokalt og nasjonalt. Forslaget ivaretar hensynet til stedsnavn som viktige språklige kulturminner og gir samtidig kommunene større innflytelse i stedsnavnsaker, både når det gjelder valg av stedsnavn og skrivemåten av dem.

Hovedregelen i stedsnavnloven er at skrivemåten av et stedsnavn skal ta utgangspunkt i nedarvet lokal uttale, men innenfor rammene av offisiell rettskrivning. Mange kommuner har vært opptatt av at loven skal gi åpning for å bruke flere dialektformer enn det som tillates i dag. Andre kommuner har ønsket skrivemåter med en eldre rettskrivning enn dagens. I lovforslaget løftes en unntaksregel som har stått i forskriften inn i loven. Dette er for å fremheve at det skal være mulig å gi et stedsnavn en skrivemåte som ikke er i tråd med gjeldende rettskriving og rettskrivingsprinsipp. Vilkåret er da at denne skrivemåten har vært lenge i bruk og er godt innarbeidet. Hvorvidt et konkret stedsnavn har vært lenge i bruk og er godt innarbeidet, er vurderinger som jeg som statsråd ikke skal eller kan gjøre. Dette vil etter lovforslaget være vurderinger som må gjøres som ledd i saksbehandlingen i stedsnavnsaker. Jeg kan ikke instruere Kartverket i enkeltsaker.

Forslaget innebærer ingen automatikk i at de hevdvunne skrivemåtene alltid skal vedtas, men at de skal vurderes opp mot andre navnefaglige vurderinger knyttet til det konkrete stedsnavnet.

Hvis kommunen eller lokale interesseorganisasjoner mener at vedtaksorganet ikke har tolket loven riktig eller ikke har vurdert de lokale ønskene om en innarbeidet skrivemåte, kan de klage til klagenemnda for stedsnavnsaker etter klagereglene i stedsnavnloven.