Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1708 (2018-2019)
Innlevert: 23.05.2019
Sendt: 27.05.2019
Besvart: 03.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I forbindelse med vindkraftutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune ble krevd at det skulle gjennomføres for- og etterundersøkelser av hubro, storlom, smålom og hønsehauk. Dette for at man skulle kunne ta hensyn til evt. hekkende fugl i anleggsperioden. Undersøkelsene ble ferdige etter at anleggsarbeidet hadde startet opp.
Vil statsråden stanse anleggsarbeidet og sørge for at de nødvendige hensyn til fugl tas og hva gjør han for at slike undersøkelser gjøres før anleggsarbeidet starter opp i framtiden?

Begrunnelse

Forskere ved Nord universitet har nå påvist at det er hubro i influensområde til det planlagte vindkraftverket i Sørmarkfjellet. Noe man antok det ikke var da endelig konsesjon ble gitt i 2016. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt utbyggere å kartlegge hubro, og skriver i kravene til Miljø, transport og anleggsplanen (MTA) at «Dersom det påvises hekkende hubro, storlom, smålom og hønsehauk på hekkeplasser i vindkraftverkets influensområder, skal dette i størst mulig grad hensyntas i anleggsarbeidet med sikte på å minimere forstyrrelsene i den aktuelle perioden»
Det er svært vanskelig å ta nødvendige hensyn til fuglelivet i anleggsperioden, når de nødvendige undersøkelser ikke er ferdige før etter at anleggsarbeidet har startet opp.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Jeg viser til de undersøkelser Nord Universitet nå har gjennomført i influensområdet til Sørmarkfjellet vindkraftverk. Formålet med undersøkelsene har blant annet vært å avdekke om det forekommer hekking av hubro i området. NVE har opplyst til departementet at Trønder Energi oversendte resultater fra undersøkelsene 13. mai. Oppfølgende lytteundersøkelser skal fortsette.

Arbeidet med adkomstveien har startet opp, men de resultatene som foreligger tilsier at arbeidet med anleggsveien foregår så langt unna eventuelle hekkeplasser for hubro at det ikke er nødvendig med restriksjoner. TrønderEnergi har imidlertid orientert om at det inntil videre ikke skal benyttes helikopter i arbeidet med kraftledningsbygging nord for Hestdalsvatnet.

Jeg gjør oppmerksom på at oppfølging av konsesjonsvilkår i vindkraftkonsesjoner ligger til NVE. NVE har i brev av 21. mai d.å. til TrønderEnergi kommet til at oppfølging av vilkåret så langt er utført tilfredsstillende. NVE opplyser i den forbindelse at direktoratet er i dialog med Fylkesmannen om oppfølgingen av konsesjonsvilkårene. NVE mener at det ikke er grunnlag nå for å kreve stans i anleggsvirksomheten.

Departementet har gjennomgått dokumentasjonen som foreligger om dette spørsmålet. Jeg slutter meg på det grunnlag til NVEs vurderinger. Dette er for øvrig synspunkter som departementet også har formidlet til Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening, som har krevd stans i anleggsvirksomheten.