Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1747 (2018-2019)
Innlevert: 31.05.2019
Sendt: 31.05.2019
Besvart: 07.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Viser til NRK 29. mai der justiministaren seier: «så er det ei uvisse» kring om au pairer kan flytte inn hjå vertsfamilien før dei har vore hjå politiet, han innrømmer óg at han sjølv ikkje visste kva reglane var.
Når det er justisministaren si oppfatning at reglane er så uklåre at han ikkje forstår eller klarer å følgje dei sjølv, kva har han tenkt å gjere for å klargjere reglane kring au pairar og innflytting hjå vertsfamiliane - og samstundes sikre au pairar mot utnytting?

Begrunnelse

Arbeiderpartiet mener det er grunn til å leggje ned hele au pair-ordningen, fordi den er altfor lett å utnytte. Au pairar er på kulturutveksling, og skal ikkje handsamast som underbetalt arbeidskraft. Så langt har ikkje regjeringa Solberg støtta å legge ordninga ned. Samtidig uttrykker den same regjeringa sin justisminister at det er uvisse om reglane.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Utlendingsdirektoratet (UDI) mener at reglene om bytting av vertsfamilie for au pairer er klare og tydelige. Det er imidlertid likevel slik at det blant aktører på feltet er ulike oppfatninger om hva som er praksis knyttet til hvorvidt au pairer kan flytte inn til en ny vertsfamilie som «gjest» før de har møtt opp hos politiet. Profesjonelle aktører har gitt informasjon som avviker fra den informasjonen som fremkommer på UDIs hjemmeside om at au pairer må møte opp personlig hos politiet før de kan bo og utføre oppgaver hos sin nye vertsfamilie.

Det er viktig at gjeldende rett kommuniseres tydelig, slik at både regelverk og praksis blir klart for vertsfamilier, au pairer og andre aktører på feltet. Departementet vil derfor be UDI om å se nærmere på informasjonen som gis utad for å sikre at den er tydelig for alle aktører, og vurdere om det er behov for justeringer i regelverket.

Når det gjelder tiltak for å sikre au pairer mot utnytting, viser jeg til at Stortingets anmodningsvedtak om å innføre varig utestengelse fra au pair-ordningen for vertsfamilier som utnytter au pairer (vedtak nr. 743 og 744 fra 2017), er under oppfølging i departementet.