Skriftlig spørsmål fra May Britt Lagesen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:1777 (2018-2019)
Innlevert: 03.06.2019
Sendt: 04.06.2019
Besvart: 07.06.2019 av helseministeren Bent Høie

May Britt Lagesen (A)

Spørsmål

May Britt Lagesen (A): Helse Midt-Norge ønsker at det etableres nasjonale regler for «vasking» av responstidsdata, og at det etableres systemer med lavere sårbarhet for systemfeil.
Hva mener statsråden om påstandene om ulike tall og mulige feilkilder for registrering av responstid?

Begrunnelse

Fra Helse Midt-Norges årsrapport 2018 for ambulansetjenesten siteres:

«Helseforetakene responstider på bakgrunn av data utarbeidet av Norsk pasientregister (NPR/Helsedirektoratet). År etter år er tallene like nedslående for Midt-Norge. Resultatene samsvarer ikke med egne tall. Fellesfunksjonen fikk høsten 2018 i mandat fra Helse Midt-Norge å undersøke hvorfor tallene er så forskjellige.
Denne nasjonale kvalitetsindikatoren anbefaler en differensiert responstid ved akutte hendelser. I tettbygd strøk (over 10 000 innbyggere) er denne anbefalingen satt til 12 minutter fra AMK varsles til ambulansen er fremme på hendelsesstedet. Utenfor tettbygd strøk (=distrikt), er den anbefalingen satt til 25 minutter. Måloppnåelse beregnes som innfridd når 90 prosent av alle hendelsene er innenfor kommunegrensen er nådd innenfor responstidsanbefalingen, og det er her forvirringen starter. Tettsted med sammenhengende bosettingsmønster på over 10 000 innbyggere har etter definisjonen anbefalt responstid på 12 min til selve tettstedet, ikke til hele kommunen. Det er sistnevnte kategori helseforetaket måles på.»

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De veiledende responstidene for ambulansetjenesten framgår av St. Meld 43 Om akuttmedisinsk beredskap og er som følger for akuttoppdrag:• I byer og tettsteder skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent hendelsene

• I grisgrendte strøk skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av hendelseneEt offentlig utvalg, Akuttutvalget, anbefalte i 2015 at responstid for ambulansetjenesten ble en nasjonal kvalitetsindikator. Det er en anbefaling jeg har fulgt opp. Jeg mener det er bra at resultater for responstider offentliggjøres på Helsedirektoratets nettsider, fordi det fører til åpenhet om dataene. Det viser Helse Midt-Norges gjennomgang av datagrunnlaget.

Helse Midt-Norges gjennomgang har avdekket flere utfordringer med datagrunnlaget, som representanten Lagesen viser til. I likhet med Lagesen mener jeg at feil i datagrunnlaget er uheldig.

Ifølge Helse Midt-Norge viser gjennomgangen at responstidene trolig er betydelig bedre enn tidligere anslått når det er korrigert for feilkilder i datagrunnlaget.

Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for de nasjonale kvalitetsindikatorene, og Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene må sammen gjennomgå datagrunnlaget. Målet er gode nasjonale data som alle kan bruke til styring og forbedring. Helse- og omsorgsdepartementet følger opp saken med Helsedirektoratet, og vil be om tilbakemelding om hvordan utfordringene med datakvalitet blir fulgt opp.