Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1804 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 07.06.2019
Besvart: 17.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Tove-Lise Torve (A)

Spørsmål

Tove-Lise Torve (A): Har myndighetene avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og i så fall hvilke, og i et innlegg i Adressa 5. juni, av Knut Kroepelien, adm.dir. i Energi Norge, blir det sagt at av 91 allerede gitte vindkraftkonsesjoner, så har en av de vært mot kommunens vilje, hvilket prosjekt var dette?

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Myndigheten til å avgjøre søknader om konsesjon til vindkraftverk er delegert til NVE. De fleste vedtak om konsesjon til vindkraft blir imidlertid påklaget til departementet. I dette svaret tar jeg derfor utgangspunkt i hvordan Olje- og energidepartement har behandlet disse vindkraftsakene. Jeg avgrenser omfanget av saker til hva som er behandlet under regjeringen Solberg.

Hvorvidt det skal gis konsesjon til vindkraftverk etter energiloven avgjøres etter en konkret avveiing av alle fordeler og ulemper utbyggingen kan medføre. Skal det gis konsesjon, må det være en overvekt av fordeler. Kommunen er en viktig høringspart i vindkraftsaker, og kommunens syn er et viktig element i konsesjonsmyndighetens endelige avveining. Det er ikke alltid slik at en kommune entydig er for eller imot et vindkraftprosjekt. Kommunene kan sette forutsetninger eller legge premisser for sine standpunkter.

Regjeringen har bare gitt konsesjon til ett vindkraftprosjekt der vertskommunen var imot konsesjon. Dette gjelder Raudfjell vindkraftverk i Tromsø, der kommunen ville avvente erfaringene med det tilgrensede Kvitfjell vindkraftverk før det ble tatt stilling til Raudfjell.

Med forbehold ut fra den begrensede tid som har stått til rådighet, og med en rimelig forståelse av kommunenes uttalelser i de forskjellige sakene, viser jeg til følgende prosjekter der konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt på land er avslått hvor kommunen har vært positiv til utbygging:• Røst vindkraftverk i Røst kommune - avgjort i 2013

• Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - avgjort i 2014

• Hammerfest vindkraftverk i Hammerfest kommune - avgjort i 2015

• Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune - avgjort i 2015

• Kvitvola vindkraftverk i Engerdal kommune - avgjort i 2015

• Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune - avgjort i 2015

• Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune - avgjort i 2016

• Mosjøen vindkraftverk i Vefsn kommune - avgjort i 2016

• Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune - avgjort i 2017

• Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune - avgjort i 2017

• Hovatn Aust vindkraftverk i Bygland kommune - avgjort i 2018

• Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune - avgjort i 2019