Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1833 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Besvart: 18.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I likestillingsbarometeret for begge Agder fylkene for 2015-2017 ser vi en økning av deltidsarbeidende kvinner og en nedgang i andelen kvinner i arbeidsstyrken.
Hvordan forklarer ministeren årsaken til denne endringen i arbeidslivet for kvinner på Agder og har ministeren iverksatt tiltak for å endre denne negative utviklingen?

Begrunnelse

Tallene fra likestillingsbarometeret er som følger:
Andelen kvinner i arbeidsstyrken, 2015-2017:
V-A: 76,5 - 72,1 (i 2011 var den på 75,4)
A-A: 73,9 - 69,9 (i 2011 var den på 73,5)
Andelen som arbeider deltid:
V-A: 44,2 - 45,7 (i 2011 var den på 45,6)
A-A: 44,0 - 46,2 (i 2011 var den på 44,7)

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Likestillingsbarometeret henter tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) tabeller for indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene. Ved tolking av tallene for yrkesdeltakelse og deltid er det viktig å være klar over at det er flere brudd i statistikken de senere årene. For deltid er det brudd i statistikken som gjør at tall før og etter 2015 ikke kan sammenlignes opplyser SSB. De tallene representanten viser til for deltid er for henholdsvis 2014 og 2017. En ny metode for å beregne yrkesdeltakelse fra 2017 gir et brudd mellom dette året og tidligere år. Bruddet innebærer at andelen kvinner og menn i arbeidsstyrken er lavere i 2017 enn tidligere. For arbeidsstyrken viser representanten til tall for henholdsvis 2015 og 2017.

Forholdet mellom agderfylkene og landet som helhet er om lag uendret mellom 2015 og 2017 for de tallene som likestillingsbarometeret viser til. Etter min vurdering gir derfor ikke de tallene som representanten viser til grunnlag for å si at arbeidslivet for kvinner i Agder har utviklet seg vesentlig annerledes enn i landet for øvrig fra 2015 til 2017. Statistikk fra SSB for lønnstakere viser at andelen kvinner som arbeider deltid har blitt redusert i begge agderfylkene fra 2016 til 2018.

De siste årene frem til 2017 var norsk økonomi inne i en nedgangskonjunktur som følge av oljeprisfallet i 2014. Det rammet geografisk ulikt og arbeidsmarkedet på Sør-Vestlandet, herunder deler av Agder, ble særlig rammet. Nedgangen snudde til oppgang igjen gjennom 2017. Ledigheten har falt betydelig i alle fylker og sysselsettingen er på vei opp. Fra 2017 til 2018 økte andelen i arbeidsstyrken igjen, både for menn og kvinner. Det har fortsatt inn i 2019.

Høy sysselsetting og flere i heltidsarbeid, er nødvendig for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Derfor legger regjeringen vekt på å føre en økonomisk politikk som gir høy sysselsetting og på å innrette arbeidsmarkedspolitikken for å understøtte et velfungerende arbeidsmarked. For å vurdere mulige tiltak for å øke sysselsettingsandelen i Norge satte vi ned et sysselsettingsutvalg i januar i fjor. Ekspertgruppen som utgjorde fase én av utvalget avga innstilling i vår, jf. NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring. Forslagene vurderes nå i et utvidet utvalg som også inkluderer lederne i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i fase to av Sysselsettingsutvalget.

Regjeringen ønsker en heltidskultur, og jobber for å legge til rette for det. Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men også den forskjellen avtar, bl.a. i takt med at flere kvinner har fått høyere utdanning. Forskjeller i menns og kvinners yrkesdeltakelse er i all hovedsak basert på frivillige valg. At kvinner i Agder har lavere yrkesandel og at en høyere andel jobber deltid, enn i landet for øvrig, viser blant annet at det er regionale forskjeller i folks tilpasninger til arbeidslivet.

Fylkeskommunene i Agder har over lang tid jobbet systematisk med likestilling. Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet i perioden 2016-2017 (2 mill. kroner), utviklet en sertifiseringsordning for likestilling og mangfold i arbeidslivet. Ordningen er nå utviklet og har syv innsatsområder (forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltid, livsfase og likelønn) med konkrete tiltak knyttet til hvert innsatsområde. For å bli sertifisert, må bedriftene dokumentere systematisk arbeid og rutiner knyttet til hvert innsatsområde. I juni i fjor ble 15 bedrifter sertifisert som likestilt bedrift.

Jeg vil videre vise til formålet med den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft fra 2018 om å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver mm. I loven er blant annet både arbeidslivets organisasjoner og arbeidsgivernes plikt til å arbeide for likestilling regulert.