Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:1827 (2018-2019)
Innlevert: 11.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Besvart: 18.06.2019 av helseminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Mangel på radiologer rammer pasienter med alvorlig kreftdiagnose. Etter at røntgenbilde er tatt, kan det ta inntil en måned før radiologer får analysert bildene og gitt kreftleger nødvendig informasjon for videre behandling.
Hva gjør ministeren for å sikre nok radiolog spesialister i dag og i fremtiden, slik at pakkeforløp for kreftbehandling kan bli etterlevd etter intensjonene?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: La meg innledningsvis slå fast at representanten Grung peker på viktige innsatsområder i sitt spørsmål. Regjeringen har innført pakkeforløp for kreft med det formål å sikre mer forutsigbarhet og kontinuitet i behandlingen. Det er en nasjonal målsetting at minimum 70 prosent av alle kreftpasienter skal starte behandling innen maksimal anbefalt forløpstid, beregnet fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten. Jeg er svært opptatt av at kreftpasienter skal få behandling innen de anbefalte fristene i pakkeforløpene og departementet følger utviklingen nøye i styringsdialogen med de regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakene understreker at arbeidet med overholdelse av fristene i pakkeforløpene er en høyt prioritert oppgave i sykehusene. De viser til at det er igangsatt flere tiltak for å bedre forløpstidene. Forløpskoordinatorene pekes på som en viktig suksessfaktor for å sikre at fristene blir overholdt. Det legges også vekt på erfaringsdeling mellom sykehus, både når det gjelder utfordringene og faktorer som bidrar til gode forløpstider. Videre peker de regionale helseforetakene på betydningen av en tydelig medisinsk ansvarlig lege, en dedikert forløpskoordinator som følger logistikken og et godt samarbeid med røntgen og operasjonsavdeling. Selv om første tertial 2019 viser noe nedgang i måloppnåelsen i pakkeforløpene, er det mitt inntrykk at det er blitt en økt bevissthet om forløp og logistikk, slik at de ulike aktørene i større grad ser helhet og sammenheng i pasientforløpene.

Det er de regionale helseforetakenes ansvar å sørge for tilstrekkelig kompetanse og forsvarlig tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten, dette omfatter også behovet for radiologer og radiologisk kompetanse. I sin planlegging på lang sikt må de rette særlig oppmerksomhet mot områder hvor det forventes økte behov. Helsedirektoratet vurderer at gitt demografisk utvikling, befolkningens sykdomsutvikling samt organisatoriske endringer i spesialisthelsetjenesten, er radiologi en spesialitet med behov for strategisk oppmerksomhet. Jeg forventer at det følges opp i helseforetakenes kompetanseplanlegging og i utdanningen av legespesialister.

Kreftpasienter skal ikke måtte vente i lang tid for å få nødvendig radiologisk undersøkelse. Jeg forventer at helseforetakene fortsetter sitt planleggingsarbeid for å unngå lange ventetider, enten ved å øke egen kapasitet eller ved å benytte muligheten helseforetakene har til å inngå avtaler med private virksomheter om leveranser av radiologiske tjenester, f.eks. bildetolkning.