Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1855 (2018-2019)
Innlevert: 13.06.2019
Sendt: 14.06.2019
Besvart: 21.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Nancy P. Anti (Sp)

Spørsmål

Nancy P. Anti (Sp): Hvilke utredninger vil statsråden iverksette for å sikre at den tradisjonelle kunnskapen om reindrift og dyrevelferd som den samiske reindriftsnæringen besitter, blir godt nok ivaretatt under utforming av forskrift for obligatorisk individmerking av rein?

Begrunnelse

Regjeringa vedtar nå obligatorisk individmerking av rein uten at det er avgjort hva slags type merking dette skal være. Reindriften har uttrykt stor motstand mot ordningen, fordi næringen mener dette vil skape problemer i praktisk reindrift og truer deres tradisjonelle reindrift. Det skal videre utformes forskrifter til ordningen, der dette vil bli sentrale spørsmål.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Stortinget vedtok regjeringens forslag til endringer i reindriftsloven 13. juni 2019. Endringen som vil innføre obligatorisk individmerking vil ikke tre i kraft før praktiske og tekniske løsninger er på plass, og det er fastsatt forskrift om individmerking.

Det er mange elementer som må utredes i forkant av at en forskrift skal fastsettes og reindriftsnæringa vil bli invitert til å være med i arbeidet. Departementet ønsker å sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere alternative løsninger for hvordan individmerkingen skal gjennomføres, og konsekvenser av de ulike alternativene. Konsekvenser for dyrevelferd vil være en viktig del av vurderingen. For meg er det viktig at den tradisjonelle kunnskapen i reindriftsnæringen blir tatt med i dette arbeidet, og at vi får belyst alle relevante problemstillinger.