Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1873 (2018-2019)
Innlevert: 14.06.2019
Sendt: 17.06.2019
Besvart: 27.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Vil statsråden sørge for at faktagrunnlaget om gebyrsatser i kommunen og byggesøknader videreføres, og helst utvide disse til å omfatte flere typer av byggesøknader også i mindre saker som bygg av garasjer og liknende?

Begrunnelse

Det er et stort behov for å videreføre faktagrunnlaget i KOSTRA om gebyrsatser for byggesøknader i kommunene for å ivareta forbrukerperspektivet. I møte med Forbrukerrådet har jeg blitt kjent med at det er usikkerhet knyttet til hvorvidt statistikk i KOSTRA om gebyrsatser i forbindelse med byggesøknader og andre kommunale tjenester blir videreført i KOSTRA-publiseringen. Vi mener at faktagrunnlaget i KOSTRA om gebyrsatser gir svært viktig informasjon til politikere, media og kommunenes innbyggere. I tillegg gir dette viktig informasjon om innbyggernes finansiering av kommunale tjenester via gebyrer, i tillegg til finansiering via overføringer, skatt og eiendomsskatt og statlige overføringer. Det er spesielt viktig med åpenhet rundt slik gebyrfinansiering fordi fastsettelsen av kommunale gebyrer ser ut til å skje på et mer vilkårlig grunnlag enn ordinær skattefinansiering. De store variasjonene i gebyrsats mellom kommunene gir en klar indikasjon på at disse i mange tilfeller settes langt høyere enn selvkostprinsippet gir grunnlag for. KOSTRA gir samtidig en mulighet for innbyggerne til å sammenlikne gebyrinntekter med andre kommuner, noe vi mener er viktig for å sikre åpenhet, stimulere til effektivisering og for å unngå at enkeltkommuner tar urimelig høye gebyrer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Arbeidet med statistikk i KOSTRA foregår i arbeidsgrupper for de forskjellige tjenesteområdene. Arbeidsgruppene i KOSTRA er bredt sammensatt av fagdepartementene, SSB, KMD, kommunesektoren, og andre, og arbeider etter konsensusprinsippet. Den enkelte arbeidsgruppene skal følge utviklingen på sitt fagområde og synliggjøre behovet for endret innrapportering og publisering av nøkkeltall, samt vurdere rapporteringsbyrden til (fylkes)kommunene. Det er arbeidsgruppen for planlegging, byggesak og miljø som har ansvaret for statistikken om gebyrer for byggesaker i kommunene. Så langt departementet kjenner til foreligger det ikke planer om å redusere den informasjonen som finnes på dette området i dag. Jeg vil be arbeidsgruppen vurdere muligheten for å frambringe informasjon om gebyrer som omfatte mindre typer byggesøknader.