Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Dokument nr. 15:1920 (2018-2019)
Innlevert: 20.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Fins det en kriseplan for å sikre luftambulansetjenesten i forbindelse med operatørskiftet 1. juli 2019, er denne kriseplanen i så fall godkjent av luftfartsmyndighetene, hvor mange av de nye flyene er klare til å fly per dags dato, og vil samtlige fly være klare til å fly 1. juli?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Dette er en sak jeg har fulgt opp tett gjennom det siste halvannet året. Mitt hovedfokus har nettopp vært på å forsikre meg om at de regionale helseforetakene og Luftambulanse-tjenesten HF har etablert en løpende vurdering av risiko knyttet til beredskap og en plan for kompenserende tiltak ved eventuell beredskapssvikt. Jeg hadde sist et møte med ledelsen i Luftambulansetjenesten HF den 14. juni i år, hvor de blant annet orienterte om deres planer. Virksomheten hadde senest 11. juni et styremøte hvor beredskapssituasjonen var tema, og har også etter dette oppdatert sine tiltaksplaner.

Luftambulansetjenesten sendte den 18. juni d.å. ut et informasjonsskriv til myndighetsorgan og alle berørte parter med oppfordring om videre distribusjon til underliggende klinikker, avdelinger, kommunehelsetjenester og legevakter mv. I dette informasjonsskrivet orienteres det om forberedelser og tiltak knyttet til det forestående bytte av operatør i ambulanseflytjenesten.

Flyselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (Babcock) overtar alle syv ambulanseflybaser 1. juli 2019 kl. 00.01. Luftambulansetjenesten HF har vært opptatt av at det ville vært ønskelig med en gradvis overgang base for base uken før 1. juli for å gjøre prosessen så smidig som mulig, men dette har det ikke vært mulig å få til i samarbeidet mellom gammel og ny operatør.

Overgang til en ny kontrakt vil alltid være krevende i luftambulansetjenesten, siden det er mye nytt som skal på plass. Luftambulansetjenesten HF er klar over at det kan oppstå noen utfordringer ved dette operatørbyttet, der alle flyene skal byttes samtidig og hvor Babcock overtar 91 av Lufttransports piloter ved midnatt 1. juli. Luftambulansetjenesten HF mener imidlertid at en er så godt forberedt som mulig.

Pilotene og medisinsk personell har gjennomført trening for overgangen til de nye flyene denne våren. Imidlertid må det gjennomføres noe trening, herunder flys en siste "utsjekk" med pilotene, før de kan gå på beredskap. Slik trening gjennomføres ved hvert vaktbytte de første par ukene. Dette vil medføre at ambulansefly i perioder vil være i beredskap i perioden 1. til 10. juli. Dette gjelder ikke det nye jetflyet med base på Gardermoen. Flyet går på heldøgns beredskap fra oppstart 1. juli i år kl. 00.01.

For å sikre beredskap og tilstrekkelig kapasitet setter Babcock inn to norske reservefly med mannskap, samt et jetfly og et propellfly med svensk mannskap hvor sykepleierne har norsk autorisasjon. Luftambulansetjenesten HF leier selv inn ambulansefly med mannskap fra andre selskap i Skandinavia den første uken. I tillegg vil bemanningen ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø bli styrket. I forbindelse med utsjekksflygingen kan flyene ta med pasienter dersom det oppstår et akutt behov.

I forbindelse med operatørbyttet vil Babcock ha to teknikere tilstede på hver base i første driftsuke. I tillegg er det ytterligere tekniske ressurser tilgjengelig på hovedkontoret i Tromsø.

Luftambulansetjenesten HF mener at disse tiltakene samlet sett vil bidra til en god driftssituasjon. Luftambulansetjenesten HF har i tillegg en beredskap og en tiltaksplan der flere luftambulanseressurser kan settes inn på kort varsel dersom det skulle oppstå et uventet behov eller situasjon. Disse tiltaksplanene er drøftet med og forankret i de helse-foretakene som har det medisinsk koordinerende ansvaret for ambulanseflytjenesten, og informasjon om situasjonen og tiltak har som nevnt ovenfor blitt distribuert til berørte parter.

Når det gjelder de konkrete spørsmålene som stilles, så er altså svaret at det finnes klare kompenserende tiltak knyttet til gjennomføringen av operatørskiftet og det finnes en detaljert tiltaksplan ved eventuell svikt i ambulanseflytjenesten. Disse planene er samlet sett å betrakte som en "kriseplan" for å benytte spørsmålsstillers begrep. Dette er planer for å sørge for en forsvarlig dimensjonert tjeneste til befolkningen og er ikke gjenstand for godkjenning fra luftfartsmyndighetene. Alt luftfartsmateriell og personell som inngår på tiltakssiden er godkjent av luftfartsmyndighetene. Alle flyene er nå ferdig innredet og godkjent for bruk i Norge. Det siste flyet kommer til Norge 29. juni d.å., og i løpet av helgen plasseres alle flyene ut på sine baser slik at de er klare til å fly 1. juli. Enkelte av disse nye flyene vil i perioder bli brukt til linetrening og utsjekk de første ukene, men disse blir da beredskapsmessig avlastet med de nevnte innleide flyene

Avslutningsvis vil jeg nevne at Babcock har knyttet til seg 17 teknikere som skal jobbe ute på den enkelte base. Selskapet har videre inngått tjenesteavtaler med tre leverandører av teknisk flyvedlikehold. Teknikerne i disse selskapene og de teknikerne som er ansatte i Babcock har de godkjenninger og den sertifisering de skal ha for det vedlikeholdet som skal utføres på tjenestens nye fly. Når Babcock har fått bygget sin egen hangar i Tromsø vil det tyngre vedlikeholdet bli utført fra Tromsø.

Til orientering så har Luftambulansetjenesten HF lagt ut informasjon rundt operatørbyttet på sine hjemmesider:

http://www.luftambulanse.no/bytte-av-operat%C3%B8r-i-ambulanseflytjenesten-1-juli-2019

Fra søndag 30. juni til mandag 15. juli d.å. vil det hver dag ca. kl. 09.00 bli lagt ut oppdatert informasjon om ambulanseflysituasjonen på nettsiden til Luftambulansetjenesten HF (se: http://www.luftambulanse.no under fanen AKTUELT, Status ambulansefly).