Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Dokument nr. 15:1919 (2018-2019)
Innlevert: 20.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Besvart: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein. Brevet er undertegnet foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere som representerer nesten alle de 20 000 ansatte ved OUS. På faglig grunnlag advarer de mot direktørens plan om å legge ned Ullevål.
Hva er statsrådens vurdering av den alvorlige tillitskrisen ved landets største sykehus, og er en sykehusdirektør som møter mistillit fra ansatte egnet til å fortsette i en slik jobb?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som følge av brev av 18. juni 2019 fra foretakstillitsvalgte om manglende tillit holdt styret i Oslo universitetssykehus 24. juni 2019 styremøte om saken. De gjorde følgende vedtak:

1. Styret har mottatt kopi av brev fra foretakstillitsvalgte av 18. juni 2019. Styret har vurdert henvendelsen, og uttrykker tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein.

2. Styret har fortløpende blitt informert om uenigheter innad i organisasjonen om ulike løsningsforslag for fremtidens Oslo universitetssykehus. Styrets og direktørens mandat har hele tiden vært å finne løsningen innenfor foretaksmøtenes vedtak.

3. Styret ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått og vil peke på at det er viktig med god og tillitsfull dialog mellom ledelsen, ansatte og brukerne i det arbeidet Oslo universitetssykehus står oppe i.

4. Styret har i møte blitt informert om at administrerende direktør ønsker å fratre sin stilling fra 1. juli 2019.Målbildet med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet

som styret i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst jobber etter, ble vedtatt av meg i foretaksmøte 24. juni 2016. Saken ble omtalt i Prop. 1 S (2016-2017). Samling av regionsfunksjonene i Oslo universitetssykehus vil legge til rette for en mer effektiv bruk av høyspesialisert og svært kompetent helsepersonell, noe som er meget viktig i møtet med framtidens utfordringer for helsetjenesten. Det er belyst at å bygge Aker i seg selv ikke har økonomisk bærekraft. Å samle de spesialiserte funksjonen på Ullevål har heller ikke økonomisk bærekraft. Nye bygg i Oslo skal nettopp sikre funksjonelle bygg, bedre organisering og tilstrekkelig kapasitet for framtiden. Jeg vil vise til uttalelse fra styret i Helse Sør-Øst i styremøtet 20. juni: "…Styret vektlegger betydningen av framdrift i disse prosjektene for å erstatte gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse, samt øke kapasiteten. Styret understreker betydningen av samling av regionsfunksjonene. Dette vil gi én dør inn for de aktuelle pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk bærekraft. Det er viktig med løsninger i Oslo som sikrer best mulig bruk av helsepersonell som det også er behov for i andre deler av regionen og landet for øvrig." Brukerutvalget er enige i planene og oppgir at de "stoler på at kompetente, høyt utdannede fagmiljøer er i stand til å utvikle pasientbehandling av høy standard i ny og samlet bygningsmasse, selv om ulike miljøer må tilpasse seg hverandres arbeidskulturer."Jeg vil vise til at det skal settes i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Styret i Helse Sør-Øst RHF gjorde følgende vedtak knyttet til dette i styremøtet 20 . juni: «Styret viser til vedtakspunkt 9 i sak 006-2019 om et eget organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF prioriterer dette viktige arbeidet og sørger for bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Dette skal skje i samsvar med Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning. Styret ber om at det blir fremlagt en plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF og at styret holdes orientert om fremdrift og resultater i prosjektet.»Samling av regionsfunksjonene i Oslo universitetssykehus vil legge til rette for en mer effektiv bruk av høyspesialisert og svært kompetent helsepersonell, noe som er meget viktig i møtet med framtidens utfordringer for helsetjenesten. I tillegg er det nødvendig å øke kapasiteten og den bygningsmessige standarden i hovedstaden. Jeg legger til grunn at organisasjonen vil kunne innpasses på en god måte i nye bygg og at man nå jobber med videre planlegging med god involvering fra alle parter, med utgangspunkt i de vedtak som er fattet i saken både i styret i Oslo universitetssykehus og i styret i Helse Sør-Øst.