Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1931 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Mener statsråden tilbudet slik det nå er skissert er et forsvarlig helsetilbud for innbyggere i Osen?

Begrunnelse

Helse Nord-Trøndelag vedtok i styremøte 19 juni å ta dagbil på Roan ambulansestasjon ut av beredskap med virkning fra 01.10.19. Helse Midt-Norge vedtok på styremøte den 18. juni å foreta virksomhetsoverdragelse av Roan ambulansestasjon fra Helse Nord-Trøndelag HF til ST. Olav HF. Nye Åfjord kommune (herunder gamle Roan) blir en del av opptaksområdet til St. Olav HF. Osen kommune blir fortsatt en del av Helse Nord-Trøndelag HF. Responstid i Osen pr i dag på akutte hendelser er 34,2 minutt. I følge ordfører vil det kun være ved akutte turer at ambulansen fra annet HF kan benyttes i Osen, ved «vanlige» turer vil ambulanse fra eget foretak måtte benyttes. Da er det antydet responstid på 1,5-2 timer, mot halvparten av tiden i dag. Så fremt det er ledig, da dagkapasitet ved Roan halveres per 01.10.19, fra to til en ambulanse på dagtid. Dette skjer samtidig som opptaksområdet får ansvar for 1000 flere personer.
Kommunestyret har vedtatt en skarp uttalelse om saken. Bekymringen er stor i Osen, og det fryktes at liv vil gå tapt grunnet et dårligere tilbud.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet innspill fra Helse Midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF opplyser at de i styremøte 18. juni 2019, i sak 66/19 Endringer av foretaksgrenser som konsekvens av kommune og regionreform, vedtok følgende (under er kun aktuell tekst for kommunene Osen og Roan gjengitt):"Som en konsekvens av dette bes helseforetakene gjennomføre følgende virksomhetsoverdragelser:• Ambulansestasjon på Bessaker i Roan kommune overføres fra Helse Nord-Trøndelag HF til St. Olavs hospital HF.Overdragelse av eventuell annen virksomhet avtales mellom de berørte helseforetak, i dialog med ansatte og berørte kommuner. Styret forutsetter at drøfting med ansattes organisasjoner skal ivaretas i forbindelse med planlagt virksomhetsoverdragelse.

Helseforetakene bes gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger for de prehospitale tjenester og iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak før gjennomføring av virksomhetsoverdragelser. Styret ber seg forelagt saken på nytt dersom risiko- og sårbarhetsanalysene skulle konkludere med for store uheldige konsekvenser."Som det framgår over, skal det gjøres en risiko- og sårbarhetsvurdering før en slik overføring gjennomføres.Representanten Greni viser i spørsmålets begrunnelse til at Helse Nord-Trøndelag i styremøte 19.06 vedtok å ta dagbil på Roan ambulansestasjon ut av beredskap med virkning fra 1.10.19. Helse Midt-Norge RHF opplyser at det ikke er riktig, og viser til at styret i Helse Nord-Trøndelag vedtok følgende i sak 44/2019:"Styret beslutter å følge anbefalingene, foreslåtte prøveordninger/forsøksordninger og justeringer av ambulansestrukturen i Helse Nord-Trøndelag som ikke berøres av virksomhetsoverdragelsen av ambulansestasjoner til St. Olavs hospital."Stasjon Roan er ikke en del av dette vedtaket da denne stasjonen skal virksomhetsoverføres til St. Olavs Hospital HF, ifølge Helse Midt-Norge RHF.Greni viser videre til at det kun er ved akutte turer at ambulanse fra annet helseforetak kan benyttes i Osen. Helse Midt-Norge RHF opplyser at det ikke er riktig. Det er fortsatt slik at ambulansestasjon i Roan vil være den primære ambulanseressursen for Osen Kommune, også etter en virksomhetsoverføring til St. Olavs Hospital HF. I enkelte tilfeller der transport ikke haster kan AMK sentralene avtale bruk av andre ressurser.