Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:1935 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

Sheida Sangtarash (SV)

Spørsmål

Sheida Sangtarash (SV): Styret i Helse Sør-Øst har 20.06.2019 vedtatt bygging av det nye regionsykehuset på Gaustad uten at Ullevål-alternativet er skikkelig utredet. Prosessen har ledet til at et samlet fagmiljø har varslet mistillit mot administrerende direktør, Bjørn Erikstein.
Er statsråden enig med undertegnede i at forankring hos fagmiljøene skulle vært bedre, at beslutningsgrunnlaget er for tynt og at prosessen ikke har vært ledet godt nok?

Begrunnelse

Styret i helse Sør-Øst har vedtatt bygging av det nye regionesykehuset på Gaustad. I et så stort omorganiseringsprosjekt er det viktig med et godt beslutningsgrunnlag, dvs. at alternativene er skikkelig utredet, noe som er manglende i denne saken ettersom Ullevål-alternativet ikke er skikkelig utredet. Det er dessuten avgjørende å ha fagmiljøene på lag. Det er legene, sykepleierne, jordmødrene og andre helsepersonell som vest best hva som skal til for å skape gode sykehus. Når et samlet fagmiljø varsler om mistillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein, er det åpenbart at prosessen ikke har vært god nok.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Målbildet med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet

som styret i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst jobber etter ble vedtatt av meg i foretaksmøte 24. juni 2016. Saken ble omtalt i Prop. 1 S (2016-2017).Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013 og det foreligger svært omfattende utredninger som er gjennomført siden 2013, både før og etter jeg gjorde mitt vedtak i foretaksmøte 24. juni 2016. Målbildet ble vedtatt i tråd med enstemmig vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2019 (sak 53-2016), inkluderte de tre ansattrepresentantene.Styret i Helse Sør-Øst vedtok 20. juni 2019 å gå videre med planene om videreutvikling av Aker og Gaustad. Ansattrepresentantene i styret stemte imot. Sykepleierforbundet støtter målbildet om et samlet regionssykehus, men ønsker ikke etablering av lokalsykehus på Aker. Legeforeningen og Fagforbundet ønsket utredning av alternativ lokalisering og at saken utsettes. Brukerutvalget er enige i planene og oppgir at de "stoler på at kompetente, høyt utdannede fagmiljøer er i stand til å utvikle pasientbehandling av høy standard i ny og samlet bygningsmasse, selv om ulike miljøer må tilpasse seg hverandres arbeidskulturer."

Styret i Helse Sør-Øst RHF vektla ved behandling av saken betydningen av framdrift i prosjektene for å erstatte gammel og uhensiktsmessig bygningmasse og øke kapasiteten. Styret understrekte videre betydningen av samling av regionsfunksjonene - noe som vil gi én dør inn for de aktuelle pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk bærekraft. Det er viktig med løsninger i Oslo som sikrer best mulig bruk av helsepersonell som det også er behov for i andre deler av regionen og landet forøvrig.I et slikt prosjekt er det mange interessenter og en rekke hensyn som skal ivaretas og det vil være mange meninger om ønsket utviklingsretning. Det var også bakgrunnen for at jeg fastslo målbildet i 2016, slik at man fikk et grunnlag for å jobbe videre med saken. Det vil være forhold som kan vurderes på nytt eller med en annen innretning, og det vil være forhold som først vil bli mer detaljert vurdert senere i prosessen. På bakgrunn av de foreliggende dokumentene og vedtakene kan jeg ikke se at jeg har grunnlag for å si at prosessen ikke har vært godt nok utredet. Planprosessen til store byggeprosjekter i sykehus er delt inn i ulike faser. Nå skal prosjektet etter hvert inn i en forprosjektfase hvor prosjektet skal bearbeides og detaljeres. Det er først etter forprosjektfasen at man begynner med detaljprosjektering og senere bygging.Jeg synes det er beklagelig at styret i Helse Sør-Øst RHF ikke klarte å samle seg om prosjektet ved behandling av saken 20. juni. Det er vanskelig å se at man nå skulle gå tilbake til fasen før 2016 med planprosessen slik forslagene fra ansattrepresentantene ville innebære, og jeg legger til grunn styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak om godkjenning av konseptrapporten. Jeg vil også vise til de vurderingene som er gjort av økonomisk bærekraft både av Aker og Ullevål, som viser at alternative løsninger ikke vil ha økonomisk bærekraft.Jeg vil også vise til at styret ved Oslo universitetssykehus ved behandling av brev av 18. juni 2019 fra foretakstillitsvalgte om manglende tillit viste til at de fortløpende har blitt informert om uenigheter innad i organisasjonen om ulike løsningsforslag for framtidens Oslo universitetssykehus og at styrets og direktørens mandat hele tiden har vært å finne løsningen innenfor foretaksmøtenes vedtak.Det skal settes i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Styret i Helse Sør-Øst RHF gjorde følgende vedtak knyttet til dette i styremøtet 20 . juni: «Styret viser til vedtakspunkt 9 i sak 006-2019 om et eget organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF prioriterer dette viktige arbeidet og sørger for bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Dette skal skje i samsvar med Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning. Styret ber om at det blir fremlagt en plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF og at styret holdes orientert om fremdrift og resultater i prosjektet.»Samling av regionsfunksjonene i Oslo universitetssykehus vil legge til rette for en mer effektiv bruk av høyspesialisert og svært kompetent helsepersonell, noe som er svært viktig i møtet med framtidens utfordringer for helsetjenesten. I tillegg er det nødvendig å øke kapasiteten og den bygningsmessige standarden i hovedstaden. Jeg legger til grunn at organisasjonen vil kunne innpasses på en god måte i nye bygg og at man nå arbeider med videre planlegging med god involvering fra alle parter, med utgangspunkt i de vedtakene som er fattet i saken både i styret i Oslo universitetssykehus HF og i styret i Helse Sør-Øst HF.