Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1938 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 26.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Synes statsråden at denne situasjonen er holdbar, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at lignende situasjoner ikke vil oppstå igjen?

Begrunnelse

I Sunnmørsposten i dag 21.06.2019 kunne vi lese om at brannvesenet måtte bistå politiet i en voldshendelse på grunn av underbemanning. Bemanningssituasjonen var så alvorlig at HMS-ansvarlig i politiet måtte gripe inn. Situasjonen var et resultat av at det i Sykkylven og Stranda bare var en på vakt i politiet, og at det av økonomiske årsaker ikke kunne settes inn flere ressurser. I skarpe situasjoner er retningslinjene klare på at politifolk ikke kan gå inn alene. Det fremstår i denne saken som planlagt underbemanning med bakgrunn i å spare penger.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: I begrunnelsen for spørsmålet viser representant Lien til en artikkel i Sunnmørsposten fra 21. juni 2019, hvor det fremkommer at brannvesenet bistod politiet i forbindelse med en voldshendelse i Møre og Romsdal politidistrikt.

Jeg er klar over at flere politidistrikter opplever at handlingsrommet er begrenset. Jeg mener regjeringen har lagt til rette for å bedre denne situasjonen. I 2019 er det bevilget nærmere 20 milliarder kroner til politiet, hvorav 18 milliarder er på politiets driftsbudsjett. Dette er en økning på over 4 milliarder kroner siden 2013, hvorav over 3 milliarder kroner er på politiets driftsbudsjett. Av disse har 1,8 milliarder kommet i politidistriktene. Dette er en stor realvekst, altså at beløpet er korrigert for pris- og lønnsjustering og for endringer knyttet til budsjettering av utgifter til merverdiavgift og pensjon. Midlene har blant annet gått til en kraftig oppbemanning i politiet. Per første kvartal 2019 har det vært en økning på over 2 800 ansatte i politiet siden utgangen av 2013, over 1 650 politiårsverk nasjonalt, og hvorav om lag 1 450 har kommet i politidistriktene.

I 2017-budsjettet ble politiet styrket med nærmere 300 mill. kroner i frie driftsmidler. I 2018 ble det bevilget ytterligere 100 mill. kroner. Alt dette er videreført i budsjettet for 2019. Jeg viser også til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2019 har styrket politiet med 100 mill. kroner til utstyrsanskaffelser i politidistriktene. Totalt sett har politidistriktenes budsjettrammer i perioden 2013 – 2019 reelt økt med om lag 1,8 milliarder kroner.

Når det gjelder Møre og Romsdal politidistrikt, har politibemanningen per første kvartal 2019 økt med om lag 80 årsverk siden utgangen av 2013. Det er viktig at politiet gis handlingsrom til å disponere ressursene mest mulig effektivt innenfor de budsjettrammene og mål- og resultatkrav som settes.

Polititjenestene er ikke organisert på en slik måte at antall politistillinger innenfor et gitt geografisk område avgjør hvilke polititjenester lokalsamfunnet får. Den enkelte polititjenestemann og -kvinne er ikke bundet til et bestemt sted. De skal, med bakgrunn i etterretning og kunnskap om de lokale utfordringene, forebygge og bekjempe kriminalitet, der det er størst behov. Når spesialiserte tjenester er samlet på ett sted, er det fordi det er nødvendig for å skape robuste fagmiljø. Disse fagmiljøene sørger for polititjenester til hele politidistriktet, enten det gjelder kriminalitet som skjer i det digitale eller i det fysiske rom. På den måten legges det til rette for likere og bedre polititjenester i tråd med politireformen, hvor også små lokalsamfunn får tilgang til ressurser og kompetanse som de ikke hadde tidligere.

For å utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte er politiet nødt til å prioritere. Gode prioriteringer knyttet til plassering av patruljer og tjenestepersonell fordrer kunnskap om det lokale kriminalitetsbildet samtidig som kravene til responstid ved akutte hendelser skal ivaretas. Denne type vurderinger er det politimesteren som har best forutsetninger for å gjøre. Jeg har tillit til at politimesteren i Møre og Romsdal politidistrikt benytter de samlede ressursene på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte for å sikre befolkningens trygghet og sikkerhet.