Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:1939 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Hvordan vil statsråden følge opp at HSØ og OUS bryter oppdragsdokumentet for 2019, når de overkjører kommunene i forbindelse med overføring av oppgaver og omstilling av tjenesten?

Begrunnelse

Tidligere denne uken kunne vi lese at både ABC-klinikken og Ullevålsteamet ved Ullevål sykehus utsettes for kutt. Jeg er kjent med at disse kuttene er planlagt iverksatt uten at Oslo kommune verken har vært involvert eller informert om beslutningen. Dette er brudd på samhandlingsavtalen mellom helseforetaket og Oslo kommune.
I oppdragsdokumentet til HSØ står følgende:
«Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres før dialog, og kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Dette gjelder særlig ved betalingsplikten for kommunene for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innføres fra 1. januar 2019. Det er en forutsetning at omstillingen gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn før.»

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet innspill fra Helse Sør-Øst RHF. Under er tilbakemeldingen gjengitt i sin helhet:

"Helse Sør-Øst RHF har i denne saken innhentet en redegjørelse fra Oslo universitetssykehus HF. Helseforetaket foretar for tiden en gjennomgang av bruken av jordmorressurser. I den anledning blir bruk av jordmødre til svangerskapskontroller av friske gravide vurdert opp mot hensynet til andre pasientgrupper som har større behov for helsehjelp av jordmor i spesialisthelsetjenesten. Saken er således i prosess og det er foreløpig ikke fattet noen beslutning om endring. For øvrig kan det tillegges at i resten av landet er de oppgaver man nå vurderer i Oslo universitetssykehus lagt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.Dialog med Oslo kommune vil bli gjennomført i god tid før eventuelle endringer foretas, i tråd med eksisterende generell samarbeidsavtale mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune.Oslo universitetssykehus opplyser videre at det ikke foreligger planer om å redusere tilbudet til pasienter i helseforetakets opptaksområde som har behov for tilbud ved Ullevålteamet (tilbud til risikogravide med psykiske vansker, rusproblematikk, LAR-gravide, vanskelige psykososiale forhold og svært unge gravide med ulike belastninger og utviklingshemmede, se https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/gravide-i-lar/norske-spesialtiltak-for-gravide)."Som det framgår over, er det ikke fattet beslutning om endringer knyttet til jordmorressurser. Jeg forventer at Oslo universitetssykehus har god dialog med Oslo kommune før eventuelle endringer foretas.