Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1941 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 01.07.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å løse problemet med laksesykdom og død laks i Enningdalselva i Iddefjorden?

Begrunnelse

Den senere tid har det blusset opp problemer med laksesykdom og død i Enningdalselva. Det er viktig å få løst dette raskest mulig for å hindre videre spredning og ødeleggelser.

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Mattilsynet har opplyst at de fikk melding om sykdommen 23. mai 2019.Veterinærinstituttet satte i gang undersøkelser av syk og død laks i Enningdalselva 24. mai. Undersøkelsene har vært grundige og pågår fortsatt. De inkluderer dyrking på fem ulike bakteriemedier, tre ulike cellelinjer for virusdiagnostikk og histologiske undersøkelser. Vev er tatt vare på for molekylærbiologiske tester, podingsforsøk og toksikologiske undersøkelser på indikasjon.Jeg får opplyst at Arbeidernes Jeger og Fiskeforening i Halden bare har observert sykdom på laks som nylig har kommet opp i Enningdalselva. Det er ikke observert yngeldødelighet i elva, heller ikke dødelighet på annen ferskvannsfisk.Ifølge den informasjonen jeg har pr. 27. juni, er det ingen tegn som tyder på aktuelle smittsomme eller listeførte sykdommer.Primærårsaken er ennå ikke funnet, men Veterinærinstituttet arbeider med flere teorier. De mener det kan være miljøforhold utenfor elva som gjør at sår utvikler seg når fisken begynner en stressende gytevandring i elva. Det kan også være immunologiske forhold i laksen. Når laksen først har fått sår, blir de fort infisert av sopp og bakterier. Veterinærinstituttet har påvist sparsom vekst av miljøbakterier og sopp, uten at det vurderes som primærårsak.Veterinærinstituttet og Mattilsynet har også vært i kontakt med andre berørte aktører og fagmiljøer, slik som Miljødirektoratet og Fylkesmannsembetene, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, NINA og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Det er også kjent at myndighetene i andre land har arbeidet med tilsvarende episoder med laksedødelighet i elver, uten å komme fram til en sikker diagnose. Det har derfor vært dialog med fagmiljøer i Sverige, Danmark, Skottland, Irland og Russland.Det har vært mange henvendelser fra publikum, organisasjoner og ulike medier.

Mattilsynet har opprettet en statusside på nettsidene sine som forteller om status, oppklaringsarbeidet, forebyggende tiltak, hvordan melde fra og spørsmål og svar om håndtering av fisken. Denne siden finnes her.Mattilsynet har vært spesielt opptatt av å formidle informasjon om forebyggende tiltak i fall det er snakk om en sykdom som er smittsom. Mattilsynet har påpekt og innskjerpet aktsomhetskravet i regelverket, som innebærer at man ikke skal flytte fisk samt desinfisering av fiskeutstyr, båter m.m. Mattilsynet og Veterinærinstituttet har oppfordret publikum til å se etter død eller syk fisk i alle norske elver. Ved mistanke om noe unormalt skal Mattilsynets lokale avdelingskontor kontaktes og bilder og ev. prøvemateriale sendes inn til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser.Basert på ovenstående informasjon er jeg trygg på at Mattilsynet og Veterinærinstituttet har iverksatt de tiltak som er nødvendige på nåværende tidspunkt og at de følger situasjonen nøye.