Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1942 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av helseminister Bent Høie

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Hvordan vil statsråden sikre at pasienttilbudet ikke svekkes ved nedleggelse av Granheim lungesykehus, ettersom lungerehabiliteringen bygges ned uten at kommunene får ekstra midler til å bygge opp sitt tilbud?

Begrunnelse

Sykehuset Innlandet står overfor store endringer, og Helse Sør-Øst har flere store byggeprosjekter på vei. For å spare opp penger, blant annet for å realisere planene om Mjøssykehuset, har Sykehuset Innlandet vedtatt en rekke kutt i pasienttilbudet. Selv om flere av kuttene trolig vil øke belastningen på kommunehelsetjenesten, har ikke kommunene i Innlandet fått tid eller midler til å bygge opp et tilsvarende tilbud.
Ett eksempel er nedleggelsen av Granheim lungesykehus, som etter planen skal samlokaliseres med den akutte lungebehandlingen ved Lillehammer sykehus innen 1. januar 2020. Frem mot denne datoen skal bemanningen ved Granheim lungesykehus reduseres fra 25,5 til 21 årsverk (Gudbrandsdølen Dagningen, 11. januar 2019). En faggruppe pasientene bestående av ansatte, tillitsvalgte og brukere ved lungesykehuset har uttrykt særlig bekymring for at pasientene ikke lenger får tilrettelagt for utendørs trening eller bassengtrening etter samlokaliseringen (styresak 050-2019). Dermed tyder alt på at nedleggelsen innebærer både redusert kapasitet og svekket kvalitet på behandlingstilbudet.
All den tid de omkringliggende kommunene ikke har fått tid eller midler til bygge opp sitt rehabiliteringstilbud, er nedleggelsen lite i tråd med helseministerens oppdragsdokument til de regionale helseforetakene, som fastslår at «omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres før dialog, og kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene».

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er kjent med at styret ved Sykehuset Innlandet har bedt om at det igangsettes en utredning med målsetning om samlokalisering av pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering til sykehuset på Lillehammer. Det er Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet som har ansvar for sykehustilbudet i Hedmark og Oppland. Etter planen skal arbeidsgruppen levere sin sluttrapport til administrerende direktør 1. juli 2019.

Det er ikke tatt noen beslutning i Sykehuset Innlandet om dette. Jeg mener det er viktig at Sykehuset Innlandet har en god gjennomgang av måten de driver tjenestene sine på. Det er en del av sykehusets oppgaver. Det er viktig at slike prosesser skjer i dialog med fagfolk, berørte kommuner og pasient- og brukerorganisasjoner.

Jeg legger til grunn at eventuelle endringer i pasienttilbudet skjer innenfor rammene av sørge-for-ansvaret og slik at kvaliteten i pasienttilbudet fortsatt er ivaretatt.