Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:1944 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): En helsestasjon for seksuell helse for studenter vil kunne være et tilbud der studenter kan få råd og veiledning om sin seksuelle helse. Tilbudet er tenkt å være gratis og tilbudet er tenkt og omfatte: Sjekk av SOI, seksologisk rådgivning, graviditetstest, prevensjonsveiledning, veiledning ved uønsket svangerskap m.m.
Mener helseministeren at der er et behov for en slik helsestasjon og hvordan kan en sikre at studenter får det nødvendige veiledning og hjelp for sine helseplager knyttet til seksuell helse?

Begrunnelse

Studentenes seksuelle helse er et viktig og aktuelt tema som henger sammen med studentenes somatiske og psykiske helse.
Tilgang til god informasjon og oppfølging rundt seksuell helse er, ifølge studentene selv, vanskeliggjort av lite tilgjengelige tjenester. Økonomi er dessverre også en faktor som vanskeliggjør tilgang til god informasjon og veiledning.
Mange studenter opplever terskelen for å oppsøke helsehjelp rundt seksuell helse som høy.
Denne gruppen står ofte helt på begynnelsen av sin seksuelle debut og har ofte et aktivt seksualliv. Mange studenter trenger således testing og oppfølging av seksuelle overførbare sykdommer. Vi vet bl.a at klamydia er den hyppigste seksuelle overførbare sykdommen i Norge og de fleste tilfellene er diagnostisert i unge voksne i alderen 20-24 år. Videre er studentene i en utforskende fase av livet når det gjelder seksuelle preferanser og kjønnsidentitet.
Sex og Samfunn tilbyr idag disse tjenestene gratis.
Men melder om STOR pågang og har særlig stort press på denne typen tjenester. Sex og Samfunn ønsker å bli avlastet på noe av denne pågangen.

Derfor har Studentparlamentet ved UiO vedtatt å jobbe for en Klinikk for seksuell helse for studenter. Dette har de søkt Helsedirektoratet om støtte til. Direktoratet har avslått denne søknaden.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringens strategi for seksuell helse Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) bidrar til å tydeliggjøre betydningen av seksuell helse i bredt, og gir grunnlag for en helhetlig innsats for å styrke hele befolkningens seksuelle helse. Strategien samlet for første gang arbeidet for seksuell helse i en felles strategi. Gjennom mange år var satsingene på god seksuell helse i to separate strategier/handlingsplaner; en for å ivareta det nasjonale arbeidet på HIV-feltet og en for å forebygge uønskede svangerskap og abort. Strategien tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser, og at den enkel¬tes kompetanse til å ivareta god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og god helse for den enkelte.Et sentralt stikkord for å lykkes med forebyggende arbeid relatert til seksuell helse er lett tilgjengelig prevensjon, råd og veiledning og mulighet til testing for seksuelt overførbare sykdommer. Det har regjeringen bidratt til gjennom blant annet subsidiering av prevensjon, mulighet for jordmødre og helsesykepleiere til å foreskrive prevensjon, og en satsning på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten på om lag 1,3 mrd. kroner har blant annet bidratt til økt kapasitet. Mange kommuner nå har utvidet helsestasjonstilbudene for ungdom også for unge voksne og studenter over 20 år.Regjeringen satser videre på bedre reproduktiv helse og skal blant annet legge frem en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på ti år.Studenter har den samme retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunene og spesialist-helsetjenesten som befolkningen ellers. I tillegg går det fram av forskrift om studentsamskip-nader at studentvelferdstjenester er velferdstjenester til studenter der formålet er å støtte opp om de særskilte behovene studentene har. I den nye folkehelsemeldingen oppfordrer regjeringen til et tettere og bedre samarbeid mellom de ulike studentsamskipnadene og kommunale helse- og omsorgstjenester.Tilskuddsordningen "Seksuell helse" skal ivareta mange av de spesifikke innsatsområdene i Strategi for seksuell helse – Snakk om det! og er på om lag 32 mill. kroner i 2019. Student-samskipnadene ved flere norske høyskoler og universitet har siden 2005 mottatt midler over tilskuddsordningen for å etablere tilbud der studenter kan få råd og veiledning om sin seksu-elle helse. Dette har i stor grad skjedd gjennom et samarbeid mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og samskipnadene. I tilskuddsbrevene til studentsamskipnadene som mottar støtte over tilskuddsordningen, har Helsedirektoratet både i 2018 og 2019 påpekt at samskipnadene må arbeide for å finne alternative måter å drifte sine helsestasjonstilbud til studenter på permanent basis enn ved årlige tilskudd fra Helsedirektoratet.Helsedirektoratet mottok søknader om ca. 70 mill. kroner til tilskuddsordningen i 2019. Direkto¬ratet opplyser at det ikke er rom for å prioritere støtte til drift av nye tilbud som kommu¬nen har ansvar for, jfr. kommunenes sørge-for-ansvar for nødvendig helsehjelp. Helse¬direkto¬ratet valgte derfor å ikke prioritere Studentsamskipnaden i Oslo sin søknad om å etablere en klinikk for seksuell helse for studenter. Direktoratet opplyser at de ikke har mottatt klage på avslaget.