Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1946 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 27.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): I Aftenposten 13. mai kom kritikk om at de foreslåtte kompetansemålene i Fagfornyelsen ikke ivaretar sentrale elementer innen psykisk helse, men statsråden avviste kritikken 19. mai. Et av de mest sentrale elementene innen psykisk helse, er å forstå hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Når, og i hvilke fag, skal elevene lære hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre, og når og hvordan skal elevene lære å mestre følelsesmessige utfordringer?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Når vi fornyer læreplanene, prioriterer vi tre tverrfaglige tema: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Temaene representerer viktige samfunnsutfordringer, og skal inn i fag der det er relevant. Folkehelse og livsmestring skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

I forslagene som har vært ute på høring inngår folkehelse og livsmestring i flere fag, blant annet i samfunnsfag, norsk, matematikk, KRLE, naturfag, kunst og håndverk, mat og helse, musikk og kroppsøving. Kjensler og følelser omtales i kompetansemålene på flere trinn og i flere fag, for eksempel i samfunnsfag, naturfag og KRLE. I samfunnsfag skal elevene etter 2. trinn kunne samtale om følelser og hvordan en kan uttrykke grenser og akseptere andres. Etter 4. trinn i KRLE skal elevene kunne sette seg inn i og formidle egnes og andres tanker og følelser. I naturfag skal elevene etter 7. trinn kunne gjøre rede for kroppens forandringer i puberteten og samtale om hvordan puberteten kan påvirke følelsene.

Det er viktig å være klar over at alt elevene skal lære om følelser ikke kan stå i kompetansemålene i fagene. Disse målene beskriver hvilken kompetanse elevene skal ha oppnådd, hva de skal vurderes etter og, for noen trinn, hva de skal få karakterer på. Ingen skal få karakter på hvor gode de er til å håndtere følelser eller mestre livets utfordringer. Derfor må vektleggingen av de tverrfaglige temaene også ses i sammenheng med beskrivelsen i overordnet del av læreplanen.

Over flere år har det kommet stadig flere temaer inn i skolen. Hver for seg er de viktige, men læreplanene er blitt for fulle. Dette har både lærere, elever og forskere gitt tilbakemelding på. Vi må redusere omfanget i læreplanene og prioritere det aller viktigste elevene skal lære. Det har jeg tenkt å holde fast ved i det avsluttende arbeidet med læreplanene. Læreplanene skal ikke være lærebøker i psykisk helse eller livsmestring. Kompetansemålene må være formulert slik at de prioriterer tydelig det viktigste elevene skal lære. Og så må vi ha tillit til at lærerne tilpasser undervisningen til sine elever.

Læreplanverket består av mer enn bare læreplanene for det enkelte fag. Den overordnede delen beskriver hvilke verdier og prinsipper som skal prege skolen. Denne delen forplikter skolene til å jobbe med tema som relasjoner, sosial utvikling og psykisk helse. En viktig målsetting for fagfornyelsen er å få bedre sammenheng mellom verdiene og prinsippene i overordnet del og læreplanene for fag. På denne måten skal vi skape et verdiløft i skolen.

Læreplanene har vært ute på høring, og da høringsfristen gikk ut 18. juni var det kommet inn litt over 7000 svar. Fagfornyelsen har vært en åpen og involverende prosess der hvem som helst har kunnet sende sine innspill, ideer og forslag til justeringer gjennom flere runder. Til sammen er det kommet inn over 20 700 innspill.

Utdanningsdirektoratet oppsummerer alle innspillene, og bearbeider læreplanene videre basert på tilbakemeldingene. Direktoratet sender sin oppsummering og reviderte utkast til nye læreplaner til Kunnskapsdepartementet tidlig i høst. Deretter fastsetter departementet de endelige læreplanene i løpet av november. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skoleåret 2020/2021.