Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1945 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Gjennom en utbedring av 3,6 km veg i dagen og 1,8 km i tunnel til 650 millioner 2019-kr, kan man fjerne 11 kurver som i dag problematiske for modulvogntog. For første gang skal samferdselsdepartementet konkludere prioriteringer i NTP uten åpen prosess rundt vurderingene de får inn fra blant annet Statens Vegvesen.
Hvordan vurderer statsråden verdien og samfunnsnytten av å utbedre denne strekningen, og forberedre sikkerheten på en flaskehals for samferdsel og transport Øst-Vest?

Begrunnelse

Vegforum Innlandet der NHO, NLF, NAF og LO er med, er enig i at dette prosjektet bør bli prioritert.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er det prioritert statlege midlar til gjennomføring av skredsikringsprosjektet E16 Kvamskleiva i siste seksårsperiode (2024-2029). Dette inneber at nærare avklaring av tidspunktet for gjennomføring av prosjektet er føresett å skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Som opplyst i mitt svar på spørsmål nr. 841 (2018-2019) frå representanten Marit Knutsdatter Strand, vil eg derfor komme tilbake til vurdering og ev. prioritering av prosjektet i samband med Nasjonal transportplan 2022-2033.