Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til statsministeren

Dokument nr. 15:1950 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Besvart: 26.06.2019 av statsminister Erna Solberg

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan helseministeren gjere greie for status for oppfølging av Stortingets fleirtalsmerknad og brev til stortinget frå helseminister datert 8.mai 2017 om Odda sjukehus , dok 8:59 S og 8:93 S ( 2016-2017), Innst. 275 S(2016-2017)?

Begrunnelse

I følge helseminister Bent Høie sitt svarbrev til Stortinget datert 8. mai 2017 skal Odda sjukehus vere eit akuttsjukehus og kunne handtere situasjonar med akutte, alvorlege sjuke eller skadde pasientar. Kirurg og ortoped skal vere tilgjengeleg. Sjukehuset skal gjennomføre kompetansehevande tiltak og regelmessig trening. Helse Fonna skal utarbeide beredskapsplan i samarbeid med tilsette ved Odda sjukehus, med kommunane og øvrige aktuelle aktørar. Spørsmålsstellar vil vite om desse punkta er følgd opp og gjennomført.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nummer 1209 om Odda sjukehus har utviklet en utviklingsplan, og der jeg ble bedt om å gjøre rede for hvordan føringene i svarbrevet til helsekomiteen datert 8. mai er blitt fulgt opp. Jeg oppfatter at representanten Toppe etterspør det samme, og under gjentar jeg derfor svaret mitt:

"I felles foretaksmøte med de regionale helseforetakene 24. april 2017 ble helseforetakenes akuttfunksjoner avklart for å sikre forutsigbarhet og ro rundt det videre arbeidet med utviklingsplanene. På grunn av Odda sjukehus sine spesielle utfordringer, fikk Helse Vest følgende oppdrag i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet for 2017:

"Odda sjukehus har spesielle utfordringer på grunn av sin geografiske beliggenhet og risiko for stengte veier. Helse Vest RHF skal sikre at Helse Fonna sin plan for implementering av foretaksmøtets vedtak ivaretar følgende:

• Odda skal være et akuttsykehus. Tilbudet ved Odda sjukehus skal være framtidsrettet og videreutvikles i samsvar med nasjonal helse- og sykehusplan, være forsvarlig, forutsigbart og ivareta tryggheten, og er en viktig del av beredskapen for befolkningen.

• Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlig syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport. Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander. Den samlede beredskapen for befolkningen tilhørende Odda sjukehus skal være på samme nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag. Den samlede kompetansen som finnes på sykehuset, og som er i beredskap, skal selvsagt kunne brukes i akutte alvorlige situasjoner.

• Kirurg/ortoped skal behandle pasienter på skadepoliklinikken, og skal være tilgjengelig for sykehuset på døgnbasis.

• Anestesilege og medisinsk overlege skal være tilgjengelig på døgnbasis.

• Sykehuset skal gjennomføre kompetansehevende tiltak og regelmessig trening slik at personellet er forberedt på å håndtere akutte situasjoner.

• Det skal utarbeides en beredskapsplan med tiltak for å møte ulike scenarier, herunder en situasjon med stengte veier. Beredskapsplanen utarbeides i samarbeid med de ansatte ved Odda sjukehus, med kommunene og øvrige aktuelle aktører."Helse Vest har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 8.11.2018 redegjort for hvordan oppdraget er fulgt opp.

I brevet viser Helse Vest til styresak 61/18 i Helse Fonna, der det fremgår følgende:

• Helse Fonna har ansatt kirurger i deltidsordninger ved Odda sjukehus for å dekke løpende arbeid og vakt. Det er ansatt anestesileger og indremedisinere med bred kompetanse.

• Kirurger ved Haugesund sjukehus ambulerer i dag i noen grad til Odda. Helse Fonna vil stimulere til og legge til rette for økt grad av ambulering. På grunn av vaktfunksjoner og løpende arbeid ved Haugesund sjukehus er det likevel ikke mulig å basere hele kirurgdekningen ved Odda sjukehus på ambulering av kirurger fra Haugesund.

• I forbindelse med arbeidet med utviklingsplan for Helse Fonna har det vært tett kontakt mellom administrasjonen i Helse Fonna og kommunene på flere nivå. Det er tatt hensyn til kravene i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet for 2017 i utviklingsplanen som ble vedtatt av styret i Helse Fonna HF i juni 2018.

• Helse Fonna sin beredskapsplan er sendt kommunene våren 2018 som en start på arbeidet med å harmonisere beredskapsplaner i området.

Helse Vest og Helse Fonna har vurdert at driften ved Odda sjukehus er i samsvar med kravene i tilleggsdokumentet til oppdragsdokument for 2017. Helse Vest har understreket at det må stilles de samme krav til effektivitet og kvalitet ved Odda sjukehus som i resten av Helse Fonna."