Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:2026 (2018-2019)
Innlevert: 02.08.2019
Sendt: 02.08.2019
Besvart: 09.08.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Hvordan følger regjeringen opp telefonselskapenes leveringsforpliktelser i områder hvor kobbernettet legges ned?

Begrunnelse

Regjeringen har tidligere sagt at alle husstander som i dag har telefontjeneste over kobberlinjen, og som mister denne tjenesten når kobbersaneringen gjennomføres, skal sikres en alternativ telefonitjeneste som følge av plikten til å levere taletjenester. Regjeringen har vist til at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal følge opp. Likevel ser vi et mange foruroligende saker i media om bygder og grender rundt om i landet som er helt uten, eller kun har ustabil mobildekning. Fra kommuner som Arna, Vestvågøy, Balsfjord og Tana rapporteres det om potensielt alvorlige konsekvenser, og om eldre og syke som vurderer å flytte fordi det ikke lenger er mulig å kommer fram på telefon. Det ser ut som leveringsplikten for taletjenester ikke tas på alvor.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Som et ledd i moderniseringen av sitt fastnett, har Telenor bestemt at kobbernettet skal fases ut innen utløpet av 2022, og erstattes med moderne teknologi, som fiber- og mobilnett. Dette er et stort teknologiskifte som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet. Myndighetene følger utviklingen nøye.Telenor har i henhold til avtale mellom Telenor og Staten, leveringsplikt på offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett på ethvert sted med fast helårlig bosetting eller næringsvirksomhet, jf. ekomforskriften § 5-1.Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er ansvarlig for å føre tilsyn med at Telenor overholder sine forpliktelser etter avtalen om leveringspliktige tjenester. Dette innebærer at Nkom skal påse at Telenor leverer en offentlig telefontjeneste iht. leveringsplikten, dersom det ikke finnes tilsvarende tilbud fra andre aktører i det aktuelle området. Leveringsplikten er ikke knyttet opp mot kobbernettet, og Telenor kan levere telefontjenesten både via mobilnett eller som bredbåndstelefonitjeneste via fiber eller kabel-TV.Telenor har vært tydelige på at hvis det ikke finnes et alternativ der folk bor, enten fra Telenor eller en konkurrent, vil kobbernettet fortsatt vedlikeholdes. Telenor har for øvrig informert departementet om at de har tatt initiativ til dialog med alle landets kommuner blant annet for å kartlegge dekningen i den enkelte kommune. Det er satt i gang flere samarbeidsprosjekter med kommunene for å utbedre mobildekningen.Dekningen, tilgjengeligheten og kapasiteten i norske mobilnett blir stadig bedre, samtidig som stadig flere husstander på landsbasis får tilbud om fiberaksesser.Telefontjenesten er viktig for at vi skal føle oss trygge hjemme, og jeg kan forsikre om at jeg tar dette på aller høyeste alvor. Den siste tiden har pressen fortalt flere historier om husstander som har opplevd at leveringsplikten ikke følges. Jeg forventer at Telenor sikrer at alle husstander har tilgang på telefonitjeneste iht. leveringsplikten, og jeg vil gjennom Nkom følge opp at leveringsplikten etterleves.