Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2034 (2018-2019)
Innlevert: 02.08.2019
Sendt: 02.08.2019
Besvart: 14.08.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjøre rede for om det er teknisk mulig å gjennomføre arbeidene på Rosenkrantztårnet slik at stillasene fjernes før byjubileet neste år, hva gjenstår i så fall av finansiering for å oppnå dette, og vil statsråden gripe inn slik at oppussingen kan ferdigstilles før jubileet?

Begrunnelse

Rosenkrantztårnet i Bergen regnes for å være det viktigste renessansemonumentet i Norge, og ett av de viktigste historiske byggene i Bergen sammen med Håkonshallen og Bryggen. Oppussingen av Rosenkrantztårnet skulle ha vært ferdig i inneværende år. Dessverre varsler Statsbygg nå at prosjektet ikke vil være ferdigstilt før i 2021 fordi finansieringen mangler.
Overfor NRK (26. juli) påpeker nestlederen for Bymuseet i Bergen at Rosenkrantztårnet er et nasjonalt kulturminne, og stiller spørsmål om et tilsvarende kulturminne i Oslo ville ha fått den samme behandlingen.
I 2020 markeres 950-årsjubileet til Bergen by. Spørsmålsstilleren mener det ville tatt seg dårlig ut om Rosenkrantztårnet er pakket inn i plast og stillaser under byjubileet, og håper statsråden deler denne oppfatningen.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I 2016 ble tak og veggenes øvre del av Rosenkrantztårnet rehabilitert. Fasadearbeidene ble påbegynt i 2017. I 2018 ble sementfuger på hele tårnet skrapt ut, og det tidkrevende arbeidet med restaurering av murfugene med kalkpuss ble påbegynt. Disse arbeidene har kostet om lag 37 mill. kroner.

Gjenstående arbeider består blant annet av å fuge vinduer og restaurere vinduer og dører. Gjenstående arbeid er estimert til vel 40 mill. kroner.

Restaurering av Rosenkrantztårnet bevilges over kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen. Jeg jobber med å finne løsninger innenfor statsbudsjettet for 2020. Regjeringens forslag vil bli lagt frem i oktober, og endelig vedtatt av Stortinget i desember 2019.

Selv med en eventuell fullfinansiering i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2020, mener Statsbygg at det ikke er realistisk å gjennomføre anbudsprosesser og restaureringsarbeidet med ferdigstillelse til byjubileet.

Statsbygg vurderer at det er svært risikofylt å ta ned stillasene før arbeidene er ferdige. Dette vil eksponere bygningen for skader og slitasje, samtidig som det vil stoppe arbeidene med fuging av fasader og restaurering av vinduer og dører.

Jeg vil komme tilbake til denne saken i statsbudsjettet for 2020.