Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2036 (2018-2019)
Innlevert: 02.08.2019
Sendt: 02.08.2019
Besvart: 07.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Kan statsråden garantere at EUs energibyrå, ACER, og EUs Reguleringsmyndighet for Energi, RME, ikke kan gripe inn og bruke EFTA-domstolen til å overstyre vedtak fattet av norske myndigheter dersom vedtaket ikke følger EUs nettutviklingsplan, ved en tilslutning til EUs fjerde energipakke?

Begrunnelse

Revidert elektrisitetsdirektiv pålegger Norge å sørge for at nasjonal lov ikke hindrer nye mellomstatlige forbindelser. Infrastrukturforordningen pålegger Norge å gi PCI-prosjekt høyeste prioritet i nasjonale nettutviklingsplaner og ved konsesjonsbehandling. I denne forordningen fastsettes tidsfrister for konsesjonsbehandling, og EU vil harmonisere kost-nytte analysene som legges til grunn for konsesjonsbehandling.
De to omstridte kablene North-Connect og ICE-link, henholdsvis fra Norge og Island til Skottland er begge PCI-prosjekt. Dersom bekymringene stemmer betyr det i teorien at EU kan gripe inn dersom Stortinget vedtar endringer eller stans i North-Connect og ICE-link.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: EUs ren energipakke består av et omfattende materiale som berører ulike deler av energisektoren. I EU-landenes arbeid har det stått sentralt å legge videre til rette for å erstatte kullkraft og kjernekraft med fornybare energikilder i den europeiske kraftforsyningen. Utviklingen mot et mer klimavennlig energisystem i EU krever større grad av koordinering mellom land og energimyndigheter, på samme måte som vi har erfaring med fra det nordiske kraftmarkedssamarbeidet. Også forsyningssikkerhet og økt oppmerksomhet om strømkundenes situasjon har vært viktig i arbeidet.

Olje- og energidepartementet går nå på vanlig måte gjennom innholdet i alle rettsaktene som inngår i pakken, og vurderer om de er relevante for innlemmelse i EØS-avtalen. På samme måte som da EUs tredje energimarkedspakke ble behandlet, vil jeg sørge for at konstitusjonelle hensyn og norske interesser ivaretas fullt ut. I dette arbeidet vil departementet analysere virkninger for den norske energisektoren, bl.a. av det reviderte elektrisitetsdirektivet, og behovet for EØS-tilpasninger og endringer i norske lover og forskrifter. Dette er et tidkrevende arbeid og det er for tidlig nå å si noe endelig om departementets vurderinger. Jeg vil komme tilbake til dette på et egnet tidspunkt.

Jeg gjør oppmerksom på at ingen av rettsaktene som inngår i ren energipakken er innlemmet i EØS-avtalen. Infrastrukturforordningen (347/2013) er ikke en del av denne pakken, og er i dag heller ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Stortinget har samtykket til å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Stortinget vedtok samtidig endringer i energiloven og naturgassloven. Endringene har ennå ikke trådt i kraft. En av endringene er at departementet skal utpeke en reguleringsmyndighet for energi (RME), som skal være en egen enhet i Norges vassdrags- og energidirektorat. Kompetansen til RME følger av lovendringer vedtatt av Stortinget, og må utøves innenfor rammen av vedtatte lovendringer og forskrifter. Jeg skylder derfor å gjøre oppmerksom på at RME er norsk reguleringsmyndighet, og ikke et organ underlagt EU.

EØS/EFTA-statene oppnådde viktige EØS-tilpasninger for elektrisitetsmarkedet i arbeidet med den tredje energimarkedspakken. I relevante saker som involverer Norge skal vedtak fattes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og rettes mot den norske reguleringsmyndigheten. RME har rett til å delta fullt ut i arbeidet til ACER, men har ikke stemmerett. ACER er premissleverandør i det europeiske samarbeidet mellom de enkelte lands energireguleringsmyndigheter, og det er i norsk interesse at vår reguleringsmyndighet kan delta så tett som mulig i dette arbeidet.

Norge har et godt samarbeid med EU på energiområdet, og dialogen er ikke preget av at saker er satt rettslig på spissen. De grunnleggende elementene i norsk energipolitikk ligger fast. Vi har blant annet full styring og kontroll over vannkraftressursene våre, og norske regler om bygging av strømnett, utenlandskabler og kraftverk gjelder uavhengig av ACER.