Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2106 (2018-2019)
Innlevert: 16.08.2019
Sendt: 19.08.2019
Besvart: 26.08.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Spørsmål

Geir Adelsten Iversen (Sp): Kan statsråden slå fast at Loppa ikke skal slås sammen med Alta, og at disse kommunene følgelig vil bli holdt utenfor fylkesmannens videre arbeid med kommunereformen?

Begrunnelse

Regjeringen har signalisert at den ønsker flere kommunesammenslåinger.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Innretning og opplegg for det videre arbeidet med kommunereformen er blant annet presentert for Stortinget i Prop. 88 S (2017–2018) Kommuneproposisjonen 2019 og Prop. 113 S (2018–2019) Kommuneproposisjonen 2020, og Stortinget har gitt sin tilslutning til dette arbeidet. Det er altså helt riktig, som representanten Iversen skriver i sin begrunnelse, at regjeringen har signalisert at den ønsker flere kommunesammenslåinger. Fylkesmannens rolle i dette arbeidet er å stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte kommunene, og bidra til kommunesammenslåinger der det er hensiktsmessig.

Loppa-ordfører Steinar Halvorsen har gjentatte ganger uttalt at kommunen bør gå sammen med Alta, og var skuffet over at regjeringen og Stortinget ikke fulgte opp tilrådningen fra Fylkesmannen i Finnmark. Jeg er ikke kjent med at det har vært lokale prosesser i området etter at Stortinget behandlet kommunereformen våren 2017.

Det videre arbeidet med kommunereformen bygger på frivillighet og lokale initiativ, i tråd med Stortingets vedtak av 7. desember 2017. Det er dermed opp til lokalpolitikerne om de ønsker å ta en ny naboprat, og hvem de vil prate med. Jeg mener alle kommuner, både store og små, jevnlig bør diskutere og vurdere om kommunegrensene er tilpasset dagens og morgendagens utfordringer. For eksempel er kommunale planprosesser en anledning for kommunestyrene til å diskutere om kommunen har de nødvendige forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer alene, eller om kommunen heller bør bygge en større og sterkere kommune sammen med nabokommuner.