Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2156 (2018-2019)
Innlevert: 23.08.2019
Sendt: 26.08.2019
Besvart: 03.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Et av de uttalte hovedmålene i politireformen var å få redusert politiets responstid. Er det tilfelle at kravet om at politiet skal sørge for en «vesentlig og målrettet forbedring av responstiden fram mot 2020» er fjernet, og hva er årsaken til dette?

Begrunnelse

Det vises til sak i Trønder-Avisa i dag, hvor det kommer frem at kravet om at politiet skulle sørge for en «vesentlig og målrettet forbedring av responstiden fram mot 2020» er fjernet.
I innst. 306 (2014-2015)fra justiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen, pekes det på at:

«Departementet legger til grunn en vesentlig og målrettet forbedring av responstiden frem mot 2020, og at dette følges jevnlig opp.»

Partiene som sto bak forliket om politireformen understreker følgende i samme innstilling:

«Flertallet viser til kravene som er satt i Prop. 61 LS (2014–2015) og forliket mellom Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet, og slutter seg til disse kravene. Flertallet forutsetter at regjeringen legger til grunn en vesentlig og målrettet forbedring av responstiden frem mot 2020, og at dette følges opp jevnlig.»

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Kravet om en vesentlig forbedring av responstiden fram mot 2020 ligger fast. I styringsmøtene mellom departementet og Politidirektoratet legges en helhetsvurdering av resultatoppnåelsen i politiet til grunn. Departementet kan noen ganger gi tilbakemeldinger om at direktoratet og politidistriktene kan justere måloppnåelsen på et område for en periode, for å kunne prioritere høyere innsats på et annet område. Distriktene er ikke like og politimestrene må gis mulighet til å gjøre justeringer i det enkelte gjennomføringsår i tråd med lokale behov.

Jeg minner om at kravet om responstid ble innført av Politidirektoratet i 2015, og at dette i seg selv har vært et viktig tiltak for å styrke bevisstheten i alle politidistrikter om hvordan man evner å respondere på de høyest prioriterte sakene. Når det gjelder responstiden har den gått noe opp første tertial 2019. Politiet innfrir likevel kravene til responstid i områder som har mellom 2000 og 20 000 innbyggere. I områder med mer enn 20 000 innbyggere er responstiden om lag ett minutt svakere enn kravet. Det samme gjelder i områder med mindre enn 2000 innbyggere.