Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2187 (2018-2019)
Innlevert: 27.08.2019
Sendt: 28.08.2019
Besvart: 05.09.2019 av helseminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva er status i dette arbeidet og hvordan har statsråden tenkt å inkludere de ansatte i tjenesten i dette arbeidet for å sikre den faglige kvaliteten i en slik utredning?

Begrunnelse

I Innst. 362 S (2017-2018) gjorde stortinget følgende vedtak (861)

"Stortinget ber regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er en uavhengig ekspertgruppe som skal utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten, og utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2020. Ekspertgruppen skal blant annet beskrive utfordringene med dagens organisering av tjenesten, gjennomgå erfaringene med operatørbytte og beskrive modeller for framtidig drift.

Jeg er enig med representanten Kjerkhol om at involvering av tjenesten er viktig i arbeidet, og i mandatet framgår det derfor at ekspertgruppen må sikre god involvering av relevante aktører i arbeidet, f.eks. ved å etablere en referansegruppe. Jeg legger til grunn at ekspertgruppen sikrer god involvering av alle relevante aktører, i tråd med mandatet den har fått.